| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie "Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Chybiu"

Na podstawie podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) - na wniosek Wójta Gminy Chybie -   Rada Gminy Chybie uchwala:  

§   1.   Ustala się "Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w   Chybiu" w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 maja 2012 r.

REGULAMIN korzystania ze stadionu sportowego w   Chybiu  

§   1.   Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie stadionu sportowego przy ulicy Sportowej w   Chybiu, na który składają się: boisko główne, boisko boczne – treningowe, budynek klubowy wraz z   terenem zamkniętym w   obrębie ogrodzenia zewnętrznego.  

§   2.   1.   Wymieniony w   §1 obiekt sportowy jest przeznaczony do celów rekreacyjno-sportowych.  

2.   Stadion sportowy, o   którym mowa w   ust.1, może również służyć innym niż wymienione celom, w   tym do odbywania imprez o   innym charakterze, w   zakresie ustalonym przez użytkownika obiektu lub jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Chybie.  

§   3.   Ilekroć w   niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz inne imprezy, o   których mowa w   §2,  

2)   organizatorze imprezy - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną gminy Chybie, przeprowadzającą imprezę o   której mowa w   §2,  

3)   administratorze obiektu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną zarządzającą obiektem.  

§   4.   Stadion sportowy jest powszechnie dostępny w   czasie i   w zakresie określonym w   harmonogramie zajęć, nie później jednak niż do godz. 21.00.  

§   5.   Ze stadionu sportowego mogą korzystać:  

1)   kluby sportowe,  

2)   zorganizowane grupy sportowe w   obecności trenera, nauczyciela, instruktora lub gospodarza obiektu,  

3)   uczniowie szkół podstawowych i   gimnazjów z   terenu gminy Chybie, w   obecności nauczyciela lub instruktora,  

4)   inni użytkownicy po uzgodnieniu z   administratorem obiektu stadionu sportowego :  

-   w celu przeprowadzenia imprez, o   których mowa w   §2,  

-   w pozostałych przypadkach.  

§   6.   Kluby sportowe, korzystające z   obiektu stadionu wyznaczają osoby pełniące funkcję administratora obiektu.  

§   7.   Przebywanie na terenie stadionu sportowego, w   czasie innym niż czas zajęć, wymaga każdorazowo zgody administratora obiektu .  

§   8.   Do uczestnictwa w   imprezach odpłatnych upoważnia bilet wstępu wykupiony w   kasach organizatora, który należy zachować do kontroli i   okazać na każde żądanie służb porządkowych organizatora lub policji.  

§   9.   1.   Każdy, kto przebywa na terenie stadionu sportowego, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i   nie zagrażał innym.  

2.   Wszystkie wejścia i   wyjścia na teren stadionu sportowego oraz drogi ewakuacyjne powinny być utrzymywane w   stanie wolnym od przeszkód.  

§   10.   Warunkiem korzystania z   boisk jest używanie stroju i   obuwia sportowego dostosowanego do charakteru zajęć.  

§   11.   1.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stadionu zabrania się:  

1)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boiska, w   szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;  

2)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe;  

3)   jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i   płycie boiska;  

4)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze;  

5)   korzystania z   boiska bez zgody gospodarza obiektu;  

6)   przechodzenia i   przebywania na terenie obiektu po zamknięciu bramy głównej.  

2.   Ponadto na terenie stadionu zakazuje się:  

1)   wchodzenia na tereny, które nie są przeznaczone dla widzów (szatnie, pomieszczenia służbowe),  

2)   wjeżdżania pojazdów samochodowych bez zezwolenia,  

3)   wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i   przeprowadzania zbiórek pieniężnych i   rzeczowych - bez zgody administratora obiektu sportowego lub jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Chybie.  

§   12.   W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o   korzystaniu z   boisk decyduje administrator obiektu.  

§   13.   1.   Polecenia dotyczące zgodnego z   postanowieniami § 11 korzystania z   obiektu stadionu wydaje jego administrator, który w   zależności od sytuacji może:  

1)   nakazać zmianę obuwia sportowego;  

2)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z   regulaminem zachowanie;  

3)   nakazać opuszczenie terenu stadionu.  

2.   Korzystający z   obiektu stadionu są zobowiązani do wykonywania poleceń administratora.  

§   14.   Z przyczyn niezależnych od administratora obiektu oraz na czas remontów i   koniecznych napraw lub zabiegów agrotechnicznych korzystanie z   obiektu stadionu może być ograniczone lub wyłączone.  

§   15.   Na obiekcie stadionu nie prowadzi się szatni ani depozytu dla publiczności.  

§   16.   Wejście na teren obiektu stadionu jest równoznaczne z   przyjęciem obowiązku przestrzegania regulaminu.  

§   17.   Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z   terenu obiektu stadionu.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »