| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie "Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Chybiu"

Na podstawie podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) - na wniosek Wójta Gminy Chybie -   Rada Gminy Chybie uchwala:  

§   1.   Ustala się "Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w   Chybiu" w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 maja 2012 r.

REGULAMIN korzystania ze stadionu sportowego w   Chybiu  

§   1.   Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie stadionu sportowego przy ulicy Sportowej w   Chybiu, na który składają się: boisko główne, boisko boczne – treningowe, budynek klubowy wraz z   terenem zamkniętym w   obrębie ogrodzenia zewnętrznego.  

§   2.   1.   Wymieniony w   §1 obiekt sportowy jest przeznaczony do celów rekreacyjno-sportowych.  

2.   Stadion sportowy, o   którym mowa w   ust.1, może również służyć innym niż wymienione celom, w   tym do odbywania imprez o   innym charakterze, w   zakresie ustalonym przez użytkownika obiektu lub jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Chybie.  

§   3.   Ilekroć w   niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1)   zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz inne imprezy, o   których mowa w   §2,  

2)   organizatorze imprezy - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną gminy Chybie, przeprowadzającą imprezę o   której mowa w   §2,  

3)   administratorze obiektu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną zarządzającą obiektem.  

§   4.   Stadion sportowy jest powszechnie dostępny w   czasie i   w zakresie określonym w   harmonogramie zajęć, nie później jednak niż do godz. 21.00.  

§   5.   Ze stadionu sportowego mogą korzystać:  

1)   kluby sportowe,  

2)   zorganizowane grupy sportowe w   obecności trenera, nauczyciela, instruktora lub gospodarza obiektu,  

3)   uczniowie szkół podstawowych i   gimnazjów z   terenu gminy Chybie, w   obecności nauczyciela lub instruktora,  

4)   inni użytkownicy po uzgodnieniu z   administratorem obiektu stadionu sportowego :  

-   w celu przeprowadzenia imprez, o   których mowa w   §2,  

-   w pozostałych przypadkach.  

§   6.   Kluby sportowe, korzystające z   obiektu stadionu wyznaczają osoby pełniące funkcję administratora obiektu.  

§   7.   Przebywanie na terenie stadionu sportowego, w   czasie innym niż czas zajęć, wymaga każdorazowo zgody administratora obiektu .  

§   8.   Do uczestnictwa w   imprezach odpłatnych upoważnia bilet wstępu wykupiony w   kasach organizatora, który należy zachować do kontroli i   okazać na każde żądanie służb porządkowych organizatora lub policji.  

§   9.   1.   Każdy, kto przebywa na terenie stadionu sportowego, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i   nie zagrażał innym.  

2.   Wszystkie wejścia i   wyjścia na teren stadionu sportowego oraz drogi ewakuacyjne powinny być utrzymywane w   stanie wolnym od przeszkód.  

§   10.   Warunkiem korzystania z   boisk jest używanie stroju i   obuwia sportowego dostosowanego do charakteru zajęć.  

§   11.   1.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stadionu zabrania się:  

1)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boiska, w   szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;  

2)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe;  

3)   jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i   płycie boiska;  

4)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze;  

5)   korzystania z   boiska bez zgody gospodarza obiektu;  

6)   przechodzenia i   przebywania na terenie obiektu po zamknięciu bramy głównej.  

2.   Ponadto na terenie stadionu zakazuje się:  

1)   wchodzenia na tereny, które nie są przeznaczone dla widzów (szatnie, pomieszczenia służbowe),  

2)   wjeżdżania pojazdów samochodowych bez zezwolenia,  

3)   wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i   przeprowadzania zbiórek pieniężnych i   rzeczowych - bez zgody administratora obiektu sportowego lub jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, po uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Chybie.  

§   12.   W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o   korzystaniu z   boisk decyduje administrator obiektu.  

§   13.   1.   Polecenia dotyczące zgodnego z   postanowieniami § 11 korzystania z   obiektu stadionu wydaje jego administrator, który w   zależności od sytuacji może:  

1)   nakazać zmianę obuwia sportowego;  

2)   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z   regulaminem zachowanie;  

3)   nakazać opuszczenie terenu stadionu.  

2.   Korzystający z   obiektu stadionu są zobowiązani do wykonywania poleceń administratora.  

§   14.   Z przyczyn niezależnych od administratora obiektu oraz na czas remontów i   koniecznych napraw lub zabiegów agrotechnicznych korzystanie z   obiektu stadionu może być ograniczone lub wyłączone.  

§   15.   Na obiekcie stadionu nie prowadzi się szatni ani depozytu dla publiczności.  

§   16.   Wejście na teren obiektu stadionu jest równoznaczne z   przyjęciem obowiązku przestrzegania regulaminu.  

§   17.   Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z   terenu obiektu stadionu.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »