| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/279/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2012 r

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zmianami ) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2012” – zwany dalej Programem.

§ 2.

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

2. Program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3.

Realizacja zadań Programu:

1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Bytomskiej 133 - zapewnia opiekę dla bezdomnych zwierząt zgodnie z regulaminem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami prowadzi przy współpracy Miasta organizacja społeczna działająca na terenie Miasta, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez:

1) ustalenie i monitorowanie miejsc skupisk kotów wolno żyjących,

2) utworzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,

3) dokarmianie kotów wolno żyjących poprzez społecznych opiekunów,

4) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt wykonuje, na podstawie zawartej umowy, prowadzący Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w wyniku zgłoszeń przez osoby fizyczne lub prawne, przy współpracy ze Strażą Miejską.

4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wykonuje lekarz weterynarii w ramach zawartej umowy z prowadzącym Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt wykonuje prowadzący Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zawartej umowy.

6. Usypianie ślepych miotów koordynuje organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, przy współpracy z Miastem, na podstawie zawartej umowy, a wykonuje lekarz weterynarii.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich nastąpi przez zawarcie porozumienia o współpracy między Miastem Zabrze a prowadzącym gospodarstwo rolne.

8. Całodobowa opieka weterynaryjna, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zostanie zapewniona przez prowadzącego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz Miasto Zabrze.

§ 4.

Finansowanie zadań Programu:

1. Na realizację zadań Programu zaplanowano następujące środki finansowe dla:

a) prowadzącego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt dla zadań wymienionych w § 3 pkt 1, 3, 4, 5, 8 – 474 000,00 zł na podstawie zawartej umowy, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym,

b) Wydziału ZKOL UM Zabrze dla zadania wymienionego w § 3 pkt 8 – 2 000,00 zł na podstawie zawartej umowy w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki,

c) organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dla zadań wymienionych w § 3 pkt 2 i 6 – 15 500,00 zł na podstawie zawartej umowy o dotację,

d) prowadzącego gospodarstwo rolne, dla zadania wymienionego w § 3 pkt 7, na podstawie zawieranej każdorazowo umowy w przypadku zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w zależności od potrzeb.

2. Dysponentami w/w środków finansowych będą Wydziały Infrastruktury Komunalnej oraz Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 5.

Traci moc dotychczasowa Uchwała Nr IX/92/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt, obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów kotów z terenu Miasta Zabrze.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »