| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/201/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 12 czerwca 2012r.

zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400a ust. 1   pkt 8   i art. 403 ust. 2, 4, 5   i 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z   2008r. Nr 25, poz. 150, z   późn. zm.) i   art. 221 ust. 4   ustawy z   27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/161/12 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 19 stycznia 2012r. w   sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   Ustala się zasady i   tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z   budżetu Gminy Pilchowice na realizację zadań ujętych w   Programie usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice przyjętym Uchwałą Nr XX/161/12 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 19 stycznia 2012r. określone w   „Regulaminie udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z   obiektów budownictwa indywidualnego z   terenu Gminy Pilchowice w   ramach „Programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 12 czerwca 2012 r.

REGULAMIN udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z   obiektów budownictwa indywidualnego z   terenu Gminy Pilchowice w   ramach „Programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”  

§   1.   Postanowienia ogólne  

1.   Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z   usuwaniem (demontażem, zbieraniem), transportem i   unieszkodliwianiem (składowaniem) wyrobów zawierających azbest powstających w   trakcie wymiany pokryć dachowych i   elewacji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice, zakwalifikowanych do I   stopnia pilności usunięcia.  

2.   Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które po przeprowadzeniu inwentaryzacji i   uchwaleniu „Programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice” we własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.  

3.   Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z   zakupem i   montażem nowych pokryć dachowych.  

4.   Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do kosztów zbierania, transportu i   składowania odpadów zawierających azbest złożonych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że zostały wykazane w   przeprowadzonej w   2011r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  

5.   Prace związane z   usuwaniem (demontażem, zbieraniem) i   transportem odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenia.  

6.   Użyte w   regulaminie określenia oznaczają:  

1)   Dofinansowanie - jednorazowy zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych w   związku z   realizacją prac wymienionych w   ust 1,  

2)   Inwestor – osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub najemcą budynku mieszkalnego lub gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy Pilchowice, spełniająca kryteria zapisane w   § 4   ust. 1.1,  

3)   Komisja – powołany przez Wójta Gminy Pilchowice zespół, mający na celu weryfikacje wniosków składanych przez mieszkańców,  

4)   Koszty kwalifikowane – wartość prac, na podstawie których ustalana jest dotacja do zadań realizowanych w   ramach Programu, a   są to wydatki poniesione na:  

-   usuwanie ( demontaż, zbieranie),  

-   transport,  

-   unieszkodliwianie (składowanie), wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Pilchowice.  

Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w   celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za koszty niekwalifikowane.  

5)   Program – Uchwała Nr XX/161/12 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 19 stycznia 2012r. w   sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pilchowice”,  

6)   Umowa - trójstronna umowa zawierana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i   Gminą Pilchowice, określająca warunki współpracy stron związanych z   realizacją Programu,  

7)   Urząd – Urząd Gminy w   Pilchowicach,  

8)   Weryfikacja – dokonanie „oceny stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2.04.2004r w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr.71.poz.649) z   późn. zm.] i   „informacji o   wyrobach zawierających azbest i   miejscu ich występowania” [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z   dnia 13 grudnia 2010r. w   sprawie wymagań w   zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i   oczyszczania instalacji lub urządzeń, w   których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z   2011r. Nr 8, poz. 31)]; wykazujących I   stopień pilności.  

9)   WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach,  

10)   Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w   Programie składana przez Inwestora,  

11)   Wykonawca - przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Pilchowice, wyłoniony w   trybie prawa o   zamówieniach publicznych,  

§   2.   Forma i   wysokość dotacji inwestycji  

1.   Inwestor może uzyskać dofinansowanie w   wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, określonych przez WFOŚiGW. Maksymalna wartość dofinansowania usuwania, transportu i   unieszkodliwiania (składowania) wyrobów zawierających azbest nie może przekroczyć wartości 12.000 PLN brutto.  

2.   Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w   ramach podpisanej umowy.  

3.   Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.  

4.   Zakres prac należy zrealizować w   okresie rozliczeniowym ustalonym w   umowie.  

5.   Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w   ramach Programu będzie uzależniony od wysokości środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.  

§   3.   Warunki przystąpienia Inwestora do Programu  

1.   Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku do Urzędu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do regulaminu  

2.   Nabór wniosków odbędzie się w   godzinach pracy Urzędu w   terminie podanym w   ogłoszeniu.  

3.   Lista podstawowa osób korzystających z   dofinansowania sporządzona będzie według daty złożenia wniosku.  

4.   Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu.  

5.   W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona o   kolejnego Inwestora z   listy rezerwowej według daty złożenia wniosku.  

6.   Wnioski umieszczone na liście rezerwowej stanowić będą listę podstawową do realizacji w   kolejnym roku.  

7.   Druk wniosku można pobrać w   Urzędzie.  

8.   Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z   jego realizacją. Przedmiotowe informacje może uzyskać: w   siedzibie Urzędu Gminy w   Pilchowicach u   pracownika merytorycznego d/s ochrony środowiska  

§   4.   Warunki uczestnictwa Inwestora w   Programie  

1.   Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:  

1)   jest właścicielem budynku zlokalizowanego w   granicach Gminy Pilchowice i   przedstawia aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z   Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny.  

2)   w przypadku współwłasności – załącza do wniosku pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w   ramach Programu,  

3)   przeprowadzona ocena stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wskazała I   stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest - ocena stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o   której mowa w   rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia kwietnia 2004r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z   2004r. Nr 71, poz. 649 z   późn. zm.);  

4)   posiada aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z   dokumentami potwierdzającymi ich odbiór (kopie faktur, rachunków, dowodów wpłaty dokumentujących płatność za odbiór odpadów komunalnych za okres 1   roku poprzedzającego złożenie wniosku),  

5)   nie zalega z   tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy Pilchowice.  

2.   Ponadto Inwestor oświadcza, że:  

1)   budynek jest użytkowany zgodnie z   przepisami prawa budowlanego,  

2)   nie został zobowiązany rozstrzygnięciem organu do usunięcia i   unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.  

3.   Wnioski niekompletne, tj. pozbawione załączników/dokumentów określonych w   ust. 1   i ust. 2   nie będą rozpatrywane.  

4.   O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie.  

5.   Inwestor umożliwi dostęp Komisji do budynku celem przeprowadzenia oględzin służących weryfikacji złożonych dokumentów.  

6.   Inwestor zawrze z   Gminą Pilchowice i   Wykonawcą umowę na wykonanie prac usuwania, transportu i   unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  

7.   Wszystkie prace realizowane w   ramach umowy muszą być wykonane zgodnie z   harmonogramem w   okresie rozliczeniowym ustalonym w   umowie.  

8.   Przez okres 5   lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w   szczególności przedstawicielom Urzędu lub WFOŚiGW celem przeprowadzenia kontroli.  

9.   Inwestor zapłaci Wykonawcy w   terminie przewidzianym w   umowie, różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a   wartością dofinansowania.  

10.   Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w   Urzędzie:  

1)   kopię prawomocnego zgłoszenia prac remontowych dokonanego co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub ostatecznej decyzji o   pozwoleniu na budowę wymaganej w   przypadku rozbiórki lub zmiany wyglądu obiektu zgodnie z   przepisami prawa budowlanego,  

2)   kopię mapy zasadniczej w   skali 1:1000 lub 1:2000 pozyskaną z   państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego z   naniesionymi granicami działki, na której znajdują się wyroby. W/w formalności Inwestor winien dokonać po sporządzeniu harmonogramu realizacji prac, o   czym zostanie poinformowany odrębnym pismem.  

11.   Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z   ustawą z   dnia 29.08.1997r. o   ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z   2002r. Nr 101 poz. 926 z   późn. zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w   zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.  

12.   Inwestor zgodnie z   ustawą z   dnia 26 lipca 1991r. o   podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z   2000r. Nr 14 poz. 176 z   późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z   udziałem w   Programie.  

13.   W przypadku zbycia budynku w   okresie do 5   lat zobowiązania wynikające z   zawartych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.  

§   5.   Warunki uczestnictwa Wykonawcy w   Programie  

1.   Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z   udziału w   Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i   wymagań Urzędu polegających na:  

1)   działalności zgodnej z   zasadami wolnej konkurencji,  

2)   terminowym wywiązywaniu się z   umów zawieranych z   Inwestorami i   Gminą Pilchowice,  

3)   zgodnych z   zasadami dobrych praktyk handlowych i   kultury osobistej kontaktów z   podmiotami Programu.  

4)   przeprowadzenia inwestycji zgodnie z   przepisami prawa budowlanego i   Polskimi Normami a   także innymi przepisami obowiązującymi w   tym zakresie, w   szczególności:  

-   Rozporządzenie Ministra Środowiska z   dnia 27 września 2001 r. – w   sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z   2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z   dnia 30 października 2002 r. w   sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w   sposób nieselektywny (Dz. U. z   2002 r. Nr 191, poz. 1595),  

-   Rozporządzenie Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 29 listopada 2002 r. w   sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i   natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w   środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z   późn. zm.),  

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z   dnia 13 grudnia 2010r. w   sprawie wymagań w   zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i   oczyszczania instalacji lub urządzeń, w   których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z   2011r. Nr 8, poz. 31),  

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004 roku w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z   2004 r. Nr 71, poz. 649 z   późn. zm.).  

2.   Wykonawca służy pomocą merytoryczną i   techniczną dot. Programu.  

3.   Umowa zawarta z   Wykonawcą powinna zawierać wymagania określone w   umowie o   pożyczkę/dotację zawartą pomiędzy Gminą a   podmiotem zewnętrznym oraz skutki nieprzestrzegania tych wymagań.  

4.   Wykonawca, który nie wywiązał się z   zawartej umowy – nie dotrzymał terminów, wykonał przedmiot umowy niezgodnie z   umową lub obowiązującymi przepisami, zostanie wykluczony z   Programu oraz zobowiązany do pokrycia strat będących następstwem tych działań i   zaniechań.  

5.   Wykonawca poniesie koszty naprawy, ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Inwestora i   osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.  

6.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycje bez udziału podwykonawców.  

§   6.   Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu  

1.   W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.  

2.   Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z   Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku.  

3.   Podstawą roszczeń, o   których mowa w   ust. 1   będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Wykonawcę, a   zatwierdzona przez Komisję.  

4.   Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu, ustalonych przez komisję. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Komisję, do procedury związanej z   realizacją planowanego zakresu prac zgodnego z   Programem spowoduje wykluczenie Inwestora z   Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku.  

5.   Urząd ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu. Strony przystępując do Programu akceptują i   zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/201/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 12 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1   do Regulaminu  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »