| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/192/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 18 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 17 ust. 1   pkt 15 oraz art. 44 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) i   art. 10 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 118, poz. 687 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Wręczyca Wielka  
uchwala:  

§   1.   1.   W przypadkach, gdy obowiązek pochowania zwłok spoczywa na Gminie Wręczyca Wielka, zadania związane ze sprawieniem pogrzebu oraz zwrotem kosztów jego sprawienia realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, zwany dalej „Ośrodkiem”.  

2.   Sprawienie pogrzebu następuje po rozpoznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego Ośrodka, na podstawie aktu zgonu wystawionego przez właściwy urząd stanu cywilnego.  

§   2.   1.   Ośrodek ustala czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, źródła środków finansowych z   których zostaną pokryte koszty pogrzebu, oraz, jeżeli jest to możliwe:  

1)   ustala wyznanie zmarłego,  

2)   uwzględnia ostatnią wolę zmarłego,  

3)   powiadamia o   pogrzebie osoby zainteresowane.  

2.   Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z   wyznaniem osoby zmarłej, z   zastrzeżeniem ust.3.  

3.   W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego lub zmarły był osobą niewierzącą, pogrzeb sprawiany jest z   uwzględnieniem przepisów prawa i   zwyczajów miejscowych.  

§   3.   1.   Pogrzeb sprawiany jest na cmentarzach znajdujących się na terenie gminy Wręczyca Wielka.  

2.   Sprawienie pogrzebu na innym cmentarzu, niż te wymienione w   ust. 1   może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pogrzebu sprawionego na cmentarzach położonych na terenie gminy Wręczyca Wielka.  

§   4.   Sprawianie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z   tym związane, w   szczególności:  

1)   formalności związane ze zgonem i   pogrzebem (w tym m.in. uzyskanie aktu zgonu, zakup miejsca pochowania, opłatę za zachowanie praw do grobu),  

2)   zakup trumny lub urny wraz z   akcesoriami,  

3)   przygotowanie ciała do pochówku,  

4)   zakup odzieży, obuwia w   przypadku gdy zmarły go nie posiadał,  

5)   pokrycie kosztów kremacji,  

6)   pokrycie kosztów chłodni lub domu pogrzebowego,  

7)   pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,  

8)   zakup wiązanki i   zniczy,  

9)   czynności podejmowane przez duchownego, organistę i   grabarza,  

10)   przygotowanie miejsca pochówku, pogrzebanie zmarłego, oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i   tabliczką nagrobkową,  

11)   inne czynności związane ze sprawieniem pogrzebu, zgodnie z   wyznaniem zmarłego, prawem i   miejscowymi zwyczajami.  

§   5.   1.   Ośrodek dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie wniosku i   rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunków/faktur wystawionych przez firmę, której pochówek został zlecony.  

2.   Wydatki poniesione na sprawienie pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka, co do których nie ma możliwości zwrotu, pokrywa się ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o   charakterze obowiązkowym, pozostające w   dyspozycji Ośrodka.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XXVI/247/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z   dnia 4   lipca 2006 r. w   sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wręczyca Wielka.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Prubant

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »