| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/240/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów w domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 1   i ust. 2   pkt 9   lit. a   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca  1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1   pkt 3   i ust. 6, art. 37 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z   2010r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.),  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach, uchwala co następuje:  

§   1.  

Przyznaje się pierwszeństwo w   nabyciu lokali mieszkalnych powstałych w   wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i   strychów ich najemcom, którzy na podstawie odrębnej umowy dokonali adaptacji tych pomieszczeń na własny koszt oraz z   którymi został nawiązany najem na czas nieoznaczony.  

§   2.  

Sprzedaż lokali mieszkalnych powstałych w   wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych lub strychów może następować w   istniejących wspólnotach mieszkaniowych oraz domach wielolokalowych, które w   uchwale przyjmującej wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przeznaczone zostały do sprzedaży.  

§   3.  

Sprzedaż lokali mieszkalnych powstałych w   wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i   strychów może następować z   pierwszeństwem wyłącznie na rzecz tych uprawnionych, którzy:  

1)   wykonali remont i   adaptację pomieszczeń niemieszkalnych lub strychów na warunkach określonych w   umowie o   wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz uzupełnienie wyposażenia technicznego oraz uzyskali tytuł prawny do tych lokali,  

2)   nie pobierają dodatku mieszkaniowego i   nie pobierali go w   okresie roku czasu poprzedzającego datę złożenia wniosku o   wykup mieszkania,  

3)   nie zalegają z   opłatami z   tytułu najmu.  

§   4.  

1.   Podstawę do określenia ceny nieruchomości zbywanej po adaptacji stanowi operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego po wykonaniu adaptacji.  

2.   Na poczet ceny nabycia lokalu powstałego w   wyniku adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego lub strychu zalicza się wartość nakładów pieniężnych poniesionych przez najemcę na jego adaptację.  

3.   Wartości nakładów poniesionych stanowi różnica pomiędzy wartością wynikającą z   wyceny lokalu mieszkalnego powstałego w   wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i   strychów wraz z   udziałem w   nieruchomości wspólnej a   wartością wynikającą z   wyceny tych pomieszczeń wraz z   udziałem w   nieruchomości wspólnej sporządzoną przed adaptacją.  

§   5.  

Przy zbywaniu lokali stosować należy zasady wynikające z   ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 roku o   własności lokali (Dz. U. z   2000r. Nr 80, poz. 903 z   późn. zm.) w   zakresie dotyczącym wyodrębnienia lokali, stwierdzając te okoliczności wymaganymi w   ustawie dokumentami.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   7.  

Traci moc uchwała nr XLIX/574/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 23 kwietnia  2010r. w   sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielania i   wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych powstałych w   wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i   strychów w   domach wielolokalowych, stanowiących własność Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny  (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136 poz. 2240 z   2010 r. z   późn. zm.).  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   upływem 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podlega ogłoszeniu dodatkowo w   gazecie lokalnej „Kurier” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »