| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/316/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
u c h w a l a:

§ 1.

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XIX/235/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/316/12
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 11 czerwca 2012 r.

S T A T U T
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnychw Zabrzu.


I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zwany dalej Podmiotem, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r. z późn. zm.)

4. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

5. Uchwały Nr II/13/98 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 09.11.1998 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

6. Niniejszego statutu.

§ 2.

Podmiot działa pod firmą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

§ 3.

Siedziba Podmiotu mieści się w Zabrzu, ul. 3-go Maja 10.

§ 4.

Obszar działania Podmiotu wynikający ze statusu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje:

1. Teren administracyjny Miasto Zabrze.

2. Obszar działania może ulec rozszerzeniu po podpisaniu stosownych umów o świadczenia zdrowotne z innymi dysponentami środków.

§ 5.

1. Podmiotem, który powołał Podmiot uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu, jest Miasto Zabrze.

2. Nadzór nad Podmiotem sprawuje podmiot tworzący, w imieniu którego działają Prezydent Miasta Zabrze oraz Rada Miejska w Zabrzu w ramach swoich kompetencji.

3. Właściwym organom przysługuje prawo kontroli zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

§ 6.

1. Podmiot ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i posiada osobowość prawną.

2. Podmiot podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

II. Cele i zadania Podmiotu.

§ 7.

Podstawowym celem działania Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: interdyscyplinarnych, kompleksowych działań usprawniających, służących przywracaniu i poprawie zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczenia te udzielane są na podstawie skierowania lekarza.

§ 8.

Zadaniem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Rehabilitacji leczniczej,

2. Badania i terapii psycho - pedagogicznej,

3. Orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,

4. Zapobiegania powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,

5. Indywidualnych i grupowych szkoleń pacjentów i opiekunów w zakresie rehabilitacji..

§ 9.

Wykonując statutowe działania Podmiot współdziała z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowo - wychowawczymi, innymi jednostkami, w szczególności ze stowarzyszeniami i fundacjami.

III. Organy i struktura organizacja Podmiotu.

§ 10.

Organami statutowymi Podmiotu są:

1. Kierownik Podmiotu,

2. Rada Społeczna.

§ 11.

1. Kierownika Podmiotu wybiera się w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podmiotem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Podmiotu.

3. Kierownik Podmiotu ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Podmiotem.

4. Kierownik Podmiotu jest bezpośrednim przełożonym pracowników Podmiotu.

§ 12.

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący, w imieniu którego działa Rada Miejska w Zabrzu.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. Członek Rady Społecznej może być w uzasadnionych przypadkach odwołany na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej, w szczególności w przypadku:

a) rezygnacji z członkowstwa w Radzie;

b) prawomocnego skazania wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;

c) rażącego i długotrwałego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady ;

4. Rada Miejska w Zabrzu może odwołać członka Rady Społecznej w każdym czasie, na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

§ 13.

1. Rada Społeczna składa się z 5 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) Jako Przewodniczący - Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona,

b) Jako członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

- przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Zabrzu w liczbie 3 osób.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Podmiotu.

§ 14.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Zabrzu.

§ 15.

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Kierownik Podmiotu.

§ 16.

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Podmiotu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Podmiocie .

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 17.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Podmiotu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Kierownikowi Podmiotu nagrody,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Kierownikiem Podmiotu,

e) regulaminu organizacyjnego,

f) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne

2. Przedstawienie Kierownikowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Podmiotu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu.

6. Opiniowanie zmian w statucie .

§ 18.

Kierownikowi przysługuje w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Społeczną pisemne odwołanie się do Rady Miejskiej w Zabrzu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, o czym pisemnie zawiadamia Przewodniczącego Rady Społecznej.

§ 19.

1. Organizacja Podmiotu oparta jest na zespole i stanowiskach podległych Kierownikowi Podmiotu:

a) Zespół diagnostyczno - terapeutyczny i planowania leczenia:

- zespół lekarzy specjalistów:

- poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,

- poradnia neurologiczna dla dzieci,

- poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży,

- poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych,

- poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci,

- poradnia alergologiczna dla dzieci,

- poradnia kardiologiczna dla dzieci,

- poradnia psychologiczna,poradnia logopedyczna,

- poradnia psychiatryczna dla dzieci,

- poradnia endokrynologiczna dla dzieci,

- pion rehabilitacji leczniczej,

- punkt wczesnej interwencji,

b) Stanowiska finansowo - administracyjne.

2. Organizację wewnętrzną Podmiotu, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny zaopiniowany przez Radę Społeczną.

3. Strukturę komórek organizacyjnych Podmiotu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

V. Gospodarka finansowa.

§ 20.

1 Podmiot prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.)

c) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 1994 r, Nr 121, poz.591 z późn. zm.),

d) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2008, Nr 164 poz. 1027),

e) ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.),

f) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535),

g) plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika Podmiotu,

h) zakład prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podmiot może uzyskiwać środki finansowe:

a) z odpłatnej działalności leczniczej,

b) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza, określonej w statucie,

c) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

d) środki publiczne na cele określone w pkt.3,

e) ze wszystkich możliwych źródeł w formie i sposobach niestanowiących sprzeczności z przepisami prawa i zasadami etyki.

f) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

3. Podmiot może otrzymać środki publiczne na:

a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,

d) na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz na realizację zadań w ramach programów rządowych,

e) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,

f) realizację programów wieloletnich,

g) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

4. Wartość majątku określają:

a) fundusz założycielski,

b) fundusz Zakładu.

5. Podmiot decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

6. Ujemny wynik finansowy Podmiot pokrywa we własnym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe .

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy o działalności leczniczej i wydane do nich akty wykonawcze, ogólnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz kodeksu pracy.

§ 22.

Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.


Załącznik do statutu SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu

schemat organizacyjny

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »