| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 395/2012 Starosty Bielskiego; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim z   siedzibą w   Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 reprezentowanym przez:  

Starostę Bielskiego - Andrzeja Płonkę  

zwanym dalej   „Organizatorem”  

a Powiatem Żywieckim z   siedzibą w   Żywcu, ul. Krasińskiego 13  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Żywiecki – Andrzej Zieliński  

2.   Członek Zarządu – Marek Kuniec  

zwanym dalej   „Powiatem powierzającym”  

przy uczestnictwie następujących gmin:  

Gminy Czernichów, reprezentowanej przez Wójta Gminy – Adama Kosa,  

Gminy Łodygowice, reprezentowanej przez Wójta Gminy – Andrzeja Pitery,  

na podstawie art.5 ust.2 i   art.73 ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz.1592 z   późn.zm.),art.7 ust.1 pkt 3   lit.b ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 roku Nr 5   poz.13) oraz uchwał Rad Powiatów:  

-   uchwały Nr XIII/135/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Powiatu w   Żywcu w   sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu prowadzenia zadania publicznego w   zakresie publicznego transportu zbiorowego  

-   uchwały Nr IV/17/116/11 z   dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Powiatu w   Bielsku-Białej w   sprawie przyjęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Żywieckiego,  

o następującej treści:  

§   1.  

1.   Powiat powierzający powierza Organizatorowi zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w   powiatowych przewozach pasażerskich na   obszarze Powiatu Żywieckiego na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych:  

-   Bielsko-Biała – Czernichów przez Międzybrodzie Bialskie,  

-   Bielsko-Biała – Bielsko-Biała przez Łodygowice, Pietrzykowice,  

-   Bielsko-Biała – Bielsko-Biała przez Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów, Międzybrodzie Ponikiew,  

-   Bielsko-Biała – Międzybrodzie Ponikiew,  

-   Międzybrodzie Ponikiew – Bielsko-Biała przez Międzybrodzie.  

2.   Powierzenie, o   którym mowa w   ust. 1   nie niesie skutków finansowych dla powiatu powierzającego.  

§   2.  

Powierzone zadanie Organizator będzie realizował poprzez podmiot wewnętrzny -PKS w   Bielsku-Białej S.A. zwany dalej Operatorem.  

§   3.  

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w   szczególności na:  

1)   badaniu i   analizie potrzeb przewozowych w   publicznym transporcie zbiorowym, z   uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,  

2)   zawieraniu umowy z   Operatorem o   świadczenie usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego,  

3)   określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w   komunikacji publicznej,  

4)   zapewnieniu punktualnego i   zgodnego z   rozkładem jazdy przewozu pasażerów,  

5)   zapewnieniu obsługi linii komunikacyjnych przez tabor sprawny technicznie, właściwie oznakowany i   czysty,  

6)   ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o   których mowa w   ustawie z   15.11.1984 r. Prawo przewozowe, za usługę świadczoną przez Operatora w   zakresie publicznego transportu zbiorowego,  

7)   ustaleniu sposobu dystrybucji biletów przez Operatora,  

8)   zapewnieniu kontroli biletów,  

9)   informowaniu mieszkańców o   sposobie funkcjonowania komunikacji i   warunkach korzystania z   jej usług,  

10)   opracowywaniu rozkładów jazdy, tras przejazdu w   oparciu o   analizy i   badania oraz uzgadnianiu ich z   Powiatem powierzającym,  

11)   oceny i   kontroli realizacji przez Operatora usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

§   4.  

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras komunikacyjnych i   nie wykonanie kursu spowodowane brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zagrażałoby bezpieczeństwu przewozu pasażerów.  

2.   W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, ogień, powódź, niekorzystne warunki atmosferyczne, awarie, blokady dróg, itp.), Organizator może wprowadzić zmiany rozkładów jazdy oraz zawiesić linie komunikacyjne jak również zawiesić lub wstrzymać w   całości albo w   części realizację usług objętych niniejszym porozumieniem bez konieczności uzgadniania tych kwestii z   Powiatem powierzającym.  

3.   Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszego porozumienia nie będzie uważane  

za naruszenie jego warunków, jeżeli są one spowodowane okolicznościami siły wyższej.  

§   5.  

Strony Porozumienia zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszego porozumienia.  

§   6.  

1.   Porozumienie zawiera się na okres 3   lat z   możliwością przedłużenia.  

2.   Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązana niniejszego Porozumienia z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   7.  

Zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w   formie pisemnej podrygorem nieważności.  

§   8.  

Do spraw nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142,poz.1592 z   późn.zm.),ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 roku Nr 5   poz.13), ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z   2000 r., Nr 50, poz. 601 z   późn. zm.) oraz przepisy ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.) i   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 rok o   finansach publicznych. (Dz.U.z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.)  

§   9.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.  

Porozumienie sporządzono w   2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1   egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta  


Andrzej   Płonka

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Członek Zarządu  


Marek   Kuniec

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »