| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 5a ust. 2   oraz art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2003 r., Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Określić szczegółowy sposób konsultowania z   Radą Działalności Pożytku Publicznego, w   przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łodygowice , projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Łodygowice ,  

2)   mieszkańców gminy – należy przez to rozumieć ogół osób fizycznych stale zamieszkałych na obszarze gminy, (Dz. U. z   2003 r., Nr 96, poz.873 z   późn. zm.),  

3)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Łodygowice,  

4)   Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łodygowice,  

5)   organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i   podmioty, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy o   pożytku publivcznym i   o wolontariacie,  

6)   programie współpracy – należy przez to rozumieć program współpracy z   organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 2.
Konsultacje z   Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji  

§   3.   Konsultacje z   Radą Działalności Pożytku Publicznego, w   przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie są przeprowadzane przy opracowaniu następujących aktów określonych w   ustawie o   pożytku publicznym i   o wolontariacie:  

a)   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   pożytku publicznym i   o wolontariacie,  

b)   programu współpracy z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust 3   ustawy o   pozytku publicznym i   o wolontariacie.  

§   4.   1.   Konsultacje, o   których mowa w   § 3, przeprowadza się w   celu poznania opinii organizacji o   poddanym konsultacji akcie.  

2.   Każdy z   podmiotów wskazanych w   § 3   ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych w   § 5.  


§   5.   1.   Konsultacje, o   których mowa w   § 3   pkt 1, są przeprowadzane poprzez umieszczanie projektów uchwał w   formie załącznika do porządku obrad sesji Rady Gminy Łodygowice dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w   Łodygowicach.  

2.   Zastrzeżenia, propozycje zmian i   uwagi do projektów uchwał Rada Pożytku Publicznego, w   przypadku jej powołania, lub organizacje pozarządowe i   podmioty, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   pożytku publicznym i   o wolontariacie mogą zgłaszać na piśmie. Zgłoszone zastrzeżenia, propozycje zmian i   uwagi do projektów uchwał będą przedmiotem przedłożenia Radzie Gminy.  

§   6.   1.   Konsultacje w   sprawach, o   których mowa w   § 3   pkt 2   ogłasza i   przeprowadza Wójt w   formiezarządzenia, określając jednocześnie formę i   termin przeprowadzenia konsultacji.  

2.   Wójt określa w   szczególności:  

a)   cel konsultacji,  

b)   przedmiot konsultacji,  

c)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

d)   . zasięg terytorialny konsultacji,  

e)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

f)   osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i   przyjmowanie opinii,  

g)   sposób ogłoszenia wyników konsultacji.  

3.   Konsultacje mogą być prowadzone w   formie pisemnej z   wykorzystaniem formularza opinii określonego przez Wójta Gminy Łodygowice poprzez umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu Gminy w   Łodygowicach.  

4.   Wraz z   ogłoszeniem zamieszcza się właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji.  

§   7.   Z przebiegu konsultacji, o   których mowa w   § 3   pkt 2, sporządza się protokół zawierający informacje o   formie zawiadomienia o   terminie konsultacji, temat konsultacji i   wyniki konsultacji.  

§   8.   1.   Wyniki konsultacji, mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące.  

2.   Konsultacje, uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w   nich uczestniczących.  

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XLI/ 364/2010 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 września 2010r. w   sprawie sposobu konsultowania z   Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Łodygowicach reprezentującą organizacje pozarządowe i   podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie ( Dz.U. z   2003r. Nr 96, poz. 873, z   późn.zm.), działającymi na terenie gminy Łodygowice, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  


§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.  

§   11.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »