| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Tychy

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Na podstawie art. 16 ust. 3   i ust. 4   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z   2011r., Nr 197, poz. 1172 ), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz Komisję Samorządową, Rada Miasta Tychy postanawia:  

OGŁOSIĆ  

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 kwietnia 2003r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 48, poz. 1481 z   dnia 30 maja 2003r. ) zmienionej uchwałami:  

1)   uchwałą Nr 0150/XXIX/554/04 Rady Miasta Tychy z   dnia 16 grudnia 2004r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 kwietnia 2003r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 10, poz. 263 z   dnia 20 stycznia 2005r.),  

2)   uchwałą Nr 0150/XLV/846/06 Rady Miasta Tychy z   dnia 30 marca 2006r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 kwietnia 2003r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 62, poz. 1696 z   dnia 23 maja 2006r. ),  

3)   uchwałą Nr 0150/XXII/471/08 Rady Miasta Tychy z   dnia 28 sierpnia 2008r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 kwietnia 2003r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 185, poz.3387 z   dnia 13 października 2008r. ),  

4)   uchwałą Nr XII/233/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 27 października 2011r. w   sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 kwietnia 2003r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 298, poz. 5023 z   dnia 9   grudnia 2011r. )  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Załącznik   do Obwieszczenia    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

Uchwała Nr 0150/VIII/152/03  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 kwietnia 2003r.  

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 12 pkt 11 i   art. 92 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm. ), art. 18 ustawy z   dnia 26 listopada 1998r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2003r. Nr 15, poz. 148 ) w   związku z   art. 46, art. 47a i   art. 55b ustawy z   dnia 29 listopada 1990r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   1998r. Nr 64, poz. 414 z   późn. zm. ), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Zdrowia i   Spraw Społecznych  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.  

§   3  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały tracą moc:  

-   Uchwała Nr 0150/448/2000 Rady Miasta Tychy z   dnia 29 czerwca 2000r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach,  

-   Uchwała Nr 0150/474/2000 Rady Miasta Tychy z   dnia 31 sierpnia 2000r. w   sprawie zmiany uchwały nr 0150/448/2000 Rady Miasta Tychy z   dnia 29 czerwca 2000r. w   sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr 0150/VIII/152/03    
Rady Miasta Tychy  
  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
 

STATUT  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

Dział I.

§   1  

1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Tychach, zwany dalej MOPS jest samodzielną jednostką gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Tychy.  

2.   MOPS realizuje :  

1)   zadania Miasta Tychy w   zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z   zakresu administracji rządowej , nałożone ustawami albo na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej,  

2)   zadania Miasta Tychy jako miasta na prawach powiatu, w   zakresie pomocy społecznej własne oraz z   zakresu administracji rządowej, realizowane przez Miasto Tychy,  

2a)   zadania Miasta Tychy w   zakresie świadczeń rodzinnych,  

2b)   zadania Miasta Tychy w   zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

2c)   zadania Miasta Tychy w   zakresie wspierania rodziny będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z   zakresu administracji rządowej,  

2d)   zadania Miasta Tychy w   zakresie systemu rodzinnej pieczy zastępczej, będące zadaniami powiatu, własne oraz zlecone z   zakresu administracji rządowej,  

3)   inne zadania Miasta Tychy określone jako zadania MOPS w   niniejszym Statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.  

3.   Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Tychy.  

§   2  

1.   Siedzibą MOPS są Tychy.  

2.   Terenami działalności MOPS jest obszar Miasta Tychy.  

§   3  

1.   MOPS jest jednostką nadzorującą i   koordynującą system pomocy społecznej oraz realizującą zadania w   zakresie wspierania rodziny i   pełniącą funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w   Mieście Tychy.  

2.   MOPS tworzy system pomocy społecznej, będąc w   tym zakresie jednostką wiodącą, oraz system wspierania rodziny i   rodzinnej pieczy zastępczej w   mieście, a   w przedmiotowym zakresie współpracuje z:  

1)   domem pomocy społecznej,  

2)   dziennym domem pomocy społecznej,  

3)   środowiskowym domem samopomocy,  

4)   placówkami wsparcia dziennego,  

5)   uchylony,  

6)   uchylony,  

7)   warsztatami terapii zajęciowej,  

8)   placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej,  

9)   innymi podmiotami, w   zależności od rodzaju rozpoznanych potrzeb.  

3.   Zasady funkcjonowania jednostek pomocy społecznej oraz jednostek wspierających rodzinę i   sprawujących pieczę zastępczą, o   których mowa w   ust. 2, oraz zależności między nimi a   MOPS określają niniejszy statut, regulamin organizacyjny MOPS i   regulaminy tych jednostek albo umowy i   porozumienia dotyczące finansowania lub dofinansowania ich działalności.  

§   4  

MOPS działa na podstawie niniejszego statutu i   obowiązującego prawa, a   w szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

3)   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2011r Nr 127, poz. 721 ze zm.),  

5)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z   2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),  

6)   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994r. o   ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z   2011r. Nr 231, poz. 1375 ),  

7)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z   2006r. Nr 139, poz. 992ze zm.),  

8)   ustawy z   dnia 24 stycznia 1991r. o   kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i   okresu powojennego ( Dz. U   z 2012r. poz. 400),  

9)   ustawy z   dnia 7   stycznia 1993r. o   planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i   warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ( Dz. U. z   1993r. Nr 17, poz. 78 ze zm.),  

10)   ustawy z   dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z   2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  

11)   uchylony  

12)   ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U.  
z 2009r Nr 1, poz. 7   ze zm.),  

13)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej  
( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).  

Dział II.
CELE I   ZADANIA MOPS  

§   5  

Celem działalności MOPS jest:  

1)   współtworzenie lokalnej polityki społecznej,  

2)   współtworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

3)   koordynacja działań pomiędzy innymi podmiotami samorządu gminnego i   powiatowego oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania pomocy społecznej,  

4)   doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i   rodzin ze środowiskiem,  

5)   zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i   rodziny nie są w   stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i   uprawnienia,  

6)   prowadzenie działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,  

7)   sprawowanie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

§   6  

1.   Zadania z   zakresu pomocy społecznej obejmują w   szczególności:  

1)   zadania własne gminy,  

2)   zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowym,  

3)   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,  

4)   zadania własne powiatu,  

5)   zadania z   zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,  

6)   zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o   pomocy społecznej obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i   umów ( zlecanych przez organy administracji rządowej i   organy jednostek samorządu terytorialnego).  

2.   Zadania z   zakresu świadczeń rodzinnych obejmują zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.  

3.   Zadania z   zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.  

4.   Zadania z   zakresu wspierania rodziny i   systemu rodzinnej pieczy zastępczej obejmują:  

1)   zadania własne gminy,  

2)   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,  

3)   zadania własne powiatu,  

4)   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.  

§   7  

Zadania MOPS obejmują:  

1)   prowadzenie analiz i   dokumentowanie zjawisk patologii społecznej w   grupach mogących oczekiwać pomocy,  

2)   prowadzenie analiz i   dokumentowanie potrzeb osób wymagających pomocy,  

3)   dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i   ocena jej efektów w   mieście,  

4)   opracowywanie miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

5)   inspirowanie działań profilaktycznych i   promocyjnych służb socjalnych na terenie miasta,  

6)   wspomaganie osób i   rodzin wymagających pomocy w   osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej,  

7)   współdziałanie z   grupami i   społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w   nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,  

8)   organizowanie różnorodnych form pomocy, a   także udział w   tworzeniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,  

9)   koordynacja działań pomocy społecznej w   Mieście Tychy,  

10)   projektowanie budżetu w   zakresie zadań statutowych i   ustawowych MOPS,  

11)   właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań i   racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w   budżecie Miasta Tychy.  

§   8  

1.   Zadania pomocy społecznej Miasta Tychy są realizowane poprzez:  

1)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w   tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej.  

2)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

3)   przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,  

4)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin,  

5)   pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i   rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  

2.   Zadania Miasta Tychy z   zakresu świadczeń rodzinnych są realizowane poprzez przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą.  

3.   Zadania Miasta Tychy z   zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów są realizowane poprzez przyznawanie i   wypłacanie świadczeń z   funduszu alimentacyjnego przewidzianych ustawą.  

4.   Zadania Miasta Tychy w   zakresie wspierania rodziny oraz systemu rodzinnej pieczy zastępczej są realizowane poprzez:  

1)   tworzenie warunków sprzyjających przywrócenie rodzinom prawidłowego funkcjonowania w   zakresie wykonywania zadań opiekuńczo - wychowawczych,  

2)   organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej,  

3)   przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą.  

§   9  

1.   Dyrektor MOPS wytacza lub może wytoczyć na rzecz obywateli powództwa o   zasądzenie roszczeń alimentacyjnych.  

2.   MOPS może kierować wnioski o   ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi ustawami.  

§   10  

1.   MOPS współdziała, w   tym może wspierać finansowo, prowadzoną na terenie Miasta Tychy działalność organizacji społecznych, Kościoła Katolickiego i   innych kościołów, związków wyznaniowych, fundacji, stowarzyszeń, pracodawców oraz osób fizycznych i   prawnych w   celu realizacji zadań z   zakresu pomocy społecznej.  

2.   MOPS może zlecać wymienionym w   ust. 1   podmiotom, za ich zgodą, w   trybie pisemnego porozumienia lub umowy, realizację określonych zadań z   zakresu pomocy społecznej   ,   przyznając na ten cel środki pieniężne.  

3.   MOPS sprawuje nadzór nad sposobem wykonywania porozumień i   umów, o   których mowa w   ust. 2   oraz kontroluje wydatkowanie środków przekazywanych zgodnie z   ust. 1.  

Dział III.
ORGANIZACJA I   ZARZĄDZANIE MOPS  

§   11  

1.   Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i   reprezentuje na zewnątrz Dyrektor powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy.  

2.   Dyrektor MOPS wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   MOPS.  

3.   Uchylony  

4.   Dyrektor MOPS jest umocowany w   ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z   funkcjonowaniem MOPS mających na celu realizację zadań statutowych MOPS, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i   banków, w   tym również do występowania przed sądami w   sprawach ze stosunku pracy, o   zapłatę i   innych gospodarczych, w   których występuje jednostka budżetowa, z   prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw.  

5.   Do realizacji zadań statutowych MOPS Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w   formie zarządzeń, regulaminów i   instrukcji.  

6.   W ramach udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor MOPS zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwoty określonej w   budżecie MOPS.  

7.   Uchylony  

8.   Dyrektor MOPS upoważniony jest do umarzania, w   sytuacjach przewidzianych w   ustawie o   pomocy społecznej oraz w   innych ustawach, z   których wynika takie uprawnienie,należności Miasta Tychy wynikających z   udzielonej pomocy.  

9.   Dyrektor MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi oraz nad placówkami pomocy społecznej prowadzonymi przez inne podmioty i   finansowanymi lub dofinansowanymi przez Miasto Tychy.  

Zakres nadzoru obejmuje:  

-   opiniowanie i   kontrolę realizacji zadań,  

-   koordynację realizacji zadań,  

-   konsultowanie i   opiniowanie sprawozdań z   działalności.  

10.   Dyrektor MOPS składa Radzie Miasta Tychy coroczne sprawozdanie z   działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

11.   Dyrektor MOPS upoważniony jest do prowadzenia akcji charytatywnych na potrzeby MOPS.  

§   12  

Podział na wewnętrzne struktury organizacyjne i   ich szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny MOPS, zatwierdzony przez Dyrektora MOPS i   przedłożony Prezydentowi Miasta Tychy.  

Dział IV.
MIENIE I   GOSPODARKA FINANSOWA MOPS  

§   13  

MOPS jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Tychy.  

§   14  

Mienie MOPS stanowi własność Miasta Tychy powierzoną w   zarząd MOPS.  

§   15  

Gospodarka finansowa MOPS prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach prawa finansowego i   o rachunkowości.  

§   16  

Finansowanie zadań Ośrodka następuje:  

1)   ze środków samorządowych budżetu Miasta,  

2)   z dotacji celowych z   budżetu państwa,  

3)   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.  

§   17  

Podstawę gospodarki finansowej MOPS stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora MOPS, zatwierdzany przez Radę Miasta Tychy.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »