| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 5 września 2012r.

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 403 ust. 2, 3, 4, 5   i 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) i   art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r., Nr 197, Nr 1172 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta  


Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1  

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych stanowią pomoc finansową miasta w   realizacji powinności właścicieli i   użytkowników nieruchomości w   zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji i   udzielane są dla poprawy stanu środowiska naturalnego w   Tarnowskich Górach.  

§   2  

1.   Uchwała ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej, ze środków budżetu Gminy.  

2.   Przyjmuje się „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z   budową lub przebudową przyłączy kanalizacyjnych” w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3  

W zakresie, w   jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiących pomoc de minimis, pomoc de minimis w   rolnictwie i   pomoc de minimis w   rybołówstwie, zasady dofinansowania określone w   przedmiotowej uchwale obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

§   4  

Traci moc uchwała nr X/125/2011 Rady Miejskiej w   Tarnowskich Górach z   dnia 25 maja 2011r. w   sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych.  

§   5  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/340/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 5 września 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z   BUDOWĄ LUB PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH  

Rozdział I
Przepisy ogólne  

§   1  

Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych poprzez dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Gminy.  

§   2  

Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   wniosku – rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o   spełnieniu warunków określonych w   niniejszym Regulaminie w   celu otrzymania dotacji;  

2)   dotacji – rozumie się przez to wypłatę z   budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów związanych z   inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie przyłączy kanalizacyjnych;  

3)   przyłączu kanalizacyjnym – rozumie się przez to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacje kanalizacyjną w   nieruchomości Wnioskodawcy z   siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a   w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;  

4)   nieruchomości – rozumie się przed to teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, na którym znajduje się budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;  

5)   Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z   właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;  

6)   Gminie – rozumie się przez to Gminę Tarnowskie Góry;  

7)   umowie o   udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a   Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia i   rozliczenia dotacji;  

8)   kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na budowę lub przebudowę przyłącza kanalizacyjnego, w   okresie od 1   stycznia 2011r. do 30 kwietnia 2014r. – potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi w   tym okresie na Wnioskodawcę. Podatek od towarów i   usług (VAT) może zostać uznany za koszt kwalifikowany tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, a   Wnioskodawca nie ma możliwości jego odzyskania. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się opłat skarbowych i   administracyjnych.  

9)   odbiorcy ścieków – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o.o. w   Tarnowskich Górach;  

10)   pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc udzieloną zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z   28.12.2006r.);  

11)   pomocy de minimis w   rybołówstwie – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z   dnia 24 lipca 2007 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu WE w   odniesieniu do pomocy w   ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i   zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z   25.07.2007r.);  

12)   pomocy de minimis w   rolnictwie – należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z   rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z   dnia 20 grudnia 2007r. w   sprawie stosowania art. 87 i   art. 88 Traktatu (WE) w   odniesieniu do pomocy de minimis w   sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z   21.12.2007r.).  

Rozdział II
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania  

§   3  

1.   Dotacje może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:  

1)   posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;  

2)   którego nieruchomość znajduje się na terenie Gminy;  

3)   wybudował lub przebudował przyłącze kanalizacyjne w   okresie od 1   stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2014 roku, które jest sprawne technicznie, co potwierdza protokół odbioru stanu technicznego sporządzony przez odbiorcę ścieków;  

4)   zlikwidował lub zaprzestał użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku ich dotychczasowego występowania na danej nieruchomości;  

5)   nie zalega z   podatkami na rzecz Gminy.  

2.   Dotacja może zostać udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość nieruchomości przyłączanych przez Wnioskodawcę do sieci kanalizacyjnej.  

3.   Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 1   000,00 zł do jednego wybudowanego lub przebudowanego przyłącza kanalizacyjnego, jednocześnie nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, udokumentowanych fakturami i   rachunkami.  

4.   Dotacji podlegają przyłącza przebudowane w   związku z   realizowaną przez Gminę inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej.  

Rozdział III
Tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji  

§   4  

1.   Wnioskodawca ubiegający się o   dotację zobowiązany jest do złożenia w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Tarnowskich Górach wniosku wraz z   wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj. m.in.:  

1)   aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej (nie starszy niż 3   miesiące od daty złożenia wniosku);  

2)   stosowną umową, w   przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;  

3)   oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z   potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu);  

4)   protokółem odbioru stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego, sporządzonym przez odbiorcę ścieków;  

5)   podwykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego lub przebudowanego przyłącza kanalizacyjnego, wykonaną przez uprawnionego geodetę;  

6)   inne wymagane dokumenty, o   których mowa w   Rozdziale IV niniejszego regulaminu - w   przypadku ubiegania się o   dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w   rybołówstwie lub pomoc de minimis w   rolnictwie.  

2.   Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków (w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania) uniemożliwiających zarejestrowanie wniosku na liście wniosków. Nieuzupełnienie braków w   wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

3.   Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego dokona wyliczenia przysługującego dofinansowania, określonego w   § 3   ust. 3   nin. Regulaminu.  

4.   Kompletny wniosek zostanie zarejestrowany na liście wniosków o   dotacje według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego, a   Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o   terminie i   miejscu podpisania umowy o   udzielenie dotacji.  

5.   Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z   kolejności na liście wniosków, a   łączna ich suma w   roku budżetowym wynikać będzie z   kwoty przeznaczonej na ten cel w   danym roku.  

6.   Dotacje udzielane będą w   danym roku budżetowym do dnia 10 grudnia, dla kompletnych wniosków złożonych w   terminie do 15 listopada danego roku. Wnioski złożone po 15 listopada danego roku rozpatrywane będą w   następnym roku budżetowym. Wnioski o   dotacje można składać do 30 kwietnia 2014r.  

7.   Umowa o   udzielenie dotacji zawierać będzie w   szczególności:  

1)   wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację przekazywane są środki;  

2)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;  

3)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.  

8.   Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ustali i   poda do publicznej wiadomości wzór wniosku i   umowy o   udzielenie dotacji oraz poda termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o   udzielenie dotacji.  

 

Rozdział IV
Warunki i   tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w   rybołówstwie lub pomoc de minimis w   rolnictwie  

§   5  

1.   Do wniosku o   przyznanie dotacji, złożonej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis należy dołączyć:  

-   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym podmiot ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie;  

-   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010r. Nr 53 poz. 311).  

2.   Do wniosku o   przyznanie dotacji, złożonej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w   rolnictwie lub pomoc de minimis w   rybołówstwie należy dołączyć:  

-   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w   roku, w   którym podmiot ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie;  

-   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 11 czerwca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis w   rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z   2010r. Nr 121 poz. 810).  

3.   Udzielenie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z   wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 EUR, a   w sektorze transportu 100.000 EUR.  

4.   Udzielenie pomocy de minimis w   rolnictwie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z   wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 7.500 EUR.  

5.   Udzielenie pomocy de minimis w   rybołówstwie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z   wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w   okresie bieżącego roku kalendarzowego i   dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 30.000 EUR.  

Rozdział V
Sposób rozliczenia dotacji  

§   6  

1.   Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie, w   ustalonym w   umowie o   udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i   wykorzystania udzielonej dotacji, tj.:  

a)   umowy na odbiór nieczystości ciekłych z   odbiorcą ścieków;  

b)   oświadczenie o   likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w   przypadku ich dotychczasowego występowania na danej nieruchomości.  

2.   Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. Kopię protokołu rozliczenia dotacji Wnioskodawca otrzyma pocztą.  

3.   Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w   umowie o   dotację w   przypadku:  

a)   wystąpienia okoliczności określonych w   art. 251 i   252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

b)   zaprzestania korzystania z   przyłącza kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), na którego budowę lub przebudowę została udzielona dotacja, w   terminie 3   lat od daty zawarcia umowy o   dotację.  

4.   Kontrole prawidłowej realizacji inwestycji oraz rozliczenia udzielonej dotacji upoważnieni przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry pracownicy Urzędu Miejskiego mogą przeprowadzić w   terminie 3   lat od daty zawarcia umowy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »