| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia  
29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim”w ten sposób, że § 2   otrzymuje następujące brzmienie:  „§   2.   Wraz z   wejściem w   życie statutu, o   którym mowa w   § 1, dotychczasowy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim będzie funkcjonował pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim.”  

2.   Zmienia się statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” w   następujący sposób:  

1)   § 2   ust. 3   otrzymuje następujące brzmienie:  

3.   Zakład działa pod nazwą: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim. ;

2)   w § 13:  

a)   w pkt 1   skreśla się lit. e,  

b)   w pkt 2   w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i   dodaje się lit. e i   f w   brzmieniu:  

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

f)   regulaminu organizacyjnego; ;

3)   w załączniku Nr 1   do statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim pt. „Wykaz jednostek i   komórek organizacyjnych stacjonarnej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej”:  

a)   ust. 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I   - 41 łóżek, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego; ,

b)   ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

4)   Oddział Chorób Wewnętrznych II - 60 łóżek, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

a)   Pododdział Geriatryczny – 18 łóżek; ,

c)   ust. 2   pkt 5   otrzymuje brzmienie:  

5)   Oddział Chorób Wewnętrznych I   - 50 łóżek, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego; ,

d)   ust. 2   pkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6)   Oddział Chorób Wewnętrznych II - 33 łóżka, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala


 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »