| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/231/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim" oraz zmiany statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654, z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia  
29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim”w ten sposób, że § 2   otrzymuje następujące brzmienie:  „§   2.   Wraz z   wejściem w   życie statutu, o   którym mowa w   § 1, dotychczasowy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim będzie funkcjonował pod nazwą Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim.”  

2.   Zmienia się statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w   Wodzisławiu Śląskim” w   następujący sposób:  

1)   § 2   ust. 3   otrzymuje następujące brzmienie:  

3.   Zakład działa pod nazwą: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim. ;

2)   w § 13:  

a)   w pkt 1   skreśla się lit. e,  

b)   w pkt 2   w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i   dodaje się lit. e i   f w   brzmieniu:  

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

f)   regulaminu organizacyjnego; ;

3)   w załączniku Nr 1   do statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim pt. „Wykaz jednostek i   komórek organizacyjnych stacjonarnej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej”:  

a)   ust. 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I   - 41 łóżek, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego; ,

b)   ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

4)   Oddział Chorób Wewnętrznych II - 60 łóżek, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

a)   Pododdział Geriatryczny – 18 łóżek; ,

c)   ust. 2   pkt 5   otrzymuje brzmienie:  

5)   Oddział Chorób Wewnętrznych I   - 50 łóżek, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego; ,

d)   ust. 2   pkt 6   otrzymuje brzmienie:  

6)   Oddział Chorób Wewnętrznych II - 33 łóżka, w   tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »