| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Wojkowice; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/10/2009 z dnia 24.03.2009 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Wojkowice, reprezentowaną przez: pana Witolda Kwietnia - Burmistrza Miasta Wojkowice  

(nr NIP 625-10-05-742)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/10/2009 z   dnia 24.03.2009 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku .

2.   W § 4   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   kwietnia 2009 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

3.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Wojkowice przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 2.261,24 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 24/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  

w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z   tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień 2012 r. wystawiona będzie do  

30 kwietnia 2012 r.  

3)   )   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Wojkowice noty obciążeniowej.  

4)   )   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Wojkowice .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Wojkowice rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Wojkowice w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/10/2009 z   dnia  

24.03.2009 r.pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.    

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.    

GMINA WOJKOWICE                                               GMINA BIELSKO-BIAŁA    

 

Burmistrz Gminy Wojkowice  


Witold   Kwiecień

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Rutkowski

Partner w KDCP. Doświadczony Radca prawny i Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w tematyce VAT, akcyzy, opłaty paliwowej. I miejsce w kategorii akcyza rankingu Najlepszych Doradców Podatkowych 2015 roku Dziennika Gazeta Prawna. W latach 2012–2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej Deloitte i Ernst & Young. Doradca największych polskich i zagranicznych podmiotów z branż energetycznej, paliwowej, alkoholowej, tytoniowej, chemicznej i automotive. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »