| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/340/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 21 ust.1 pkt 2   i ust.3 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późniejszymi zmianami), art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych(tekst jednolity Dz. U. Nr 197 z   2011 r. poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Knurów  
uchwala   :  

§   1.   W Uchwale Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z   dnia 19.10.2006r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   Po § 2   dodaje się § 2   a w   brzmieniu:  

  2a  

W odrębnym rozdziale uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych.   "  

2)   Po rozdziale „Lokale socjalne” dodaje się rozdział w   brzmieniu:  

Pomieszczenia tymczasowe  

§   13a.   1.                 Gmina tworzy zasób pomieszczeń tymczasowych, z   przeznaczeniem na wynajem, w   posiadanym zasobie budynków mieszkalnych o   obniżonym standardzie, wymienionych w   załączniku nr 1   uchwały.  

2.                 Na wynajem tymczasowych pomieszczeń przeznacza się pomieszczenia tworzone w   wyniku przebudowy lokali lub zmiany ich sposobu użytkowania, w   szczególności pomieszczenia, które nie spełniają warunków technicznych określonych dla lokalu mieszkalnego.  

3.                 Tymczasowe pomieszczenie powinno odpowiadać wymogom określonym w   art. 2   ust. 1   pkt 5a ustawy.  

4.                 Zgłoszenie wolnego tymczasowego pomieszczenia oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia następuje w   trybie określonym w   § 4   uchwały.  

5.                 Wynajmujący prowadzi ewidencję tymczasowych pomieszczeń obejmującą w   szczególności: zmiany najemców pomieszczenia, umowy najmu i   aneksy do umów, informacje o   stanie technicznym i   pracach remontowych oraz informacje o   stanie opłat za umowne i   bezumowne używanie pomieszczenia.  

§   13b.   Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

§   13c.   Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na wezwanie komornika z   osobą wobec, której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w   którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu położonego na terenie gminy, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.  

§   13d.   1.                 Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia można zawrzeć z   osobą, która zadeklarowała dobrowolne przeniesienie się do wskazanego tymczasowego pomieszczenia, zobowiązanej na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego, w   którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu w   zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów.  

2.                 Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia w   trybie ust. 1   następuje na wniosek wynajmującego, zawierający zgłoszenie do wynajmu wolnego pomieszczenia tymczasowego.  

§   13e.   1.                 Osoby zajmujące tymczasowe pomieszczenie, po wygaśnięciu umowy najmu, mogą wystąpić o   przedłużenie najmu na kolejny okres nie dłuższy niż 6   miesięcy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych niedostatku finansowego lub trudnej sytuacji materialnej, określonych w   niniejszej uchwale.  

2.                 Zawarcie ponownej umowy najmu zajmowanego tymczasowego pomieszczenia wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego w   szczególności potwierdzenia przez wynajmującego osób zamieszkujących w   tymczasowym pomieszczeniu, braku zaległości w   opłatach za używanie tymczasowego pomieszczenia i   braku innych przesłanek do odmowy wynajmu pomieszczenia przez gminę.  

3.                 W terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od upływu okresu na jaki zawarta została umowa najmu tymczasowego pomieszczenia lub od daty otrzymania odmowy przedłużenia najmu tymczasowego pomieszczenia na kolejny okres, osoby zajmujące pomieszczenie są zobowiązanego do jego zwrotu wynajmującemu.  

4.                 Tymczasowe pomieszczenia nie mogą być przedmiotem zamiany, podnajmu lub oddania do bezpłatnego używania.  

§   13f.   Do spraw wynajmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się wyłącznie przepisy § 13a - § 13f niniejszej uchwały. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »