| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.412.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 października 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 219/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 219/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck w części określonej w:

- § 2 pkt 5 Załącznika nr 2 do uchwały w zakresie słów " zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy ", jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) w związku z art. 63a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 46, Nr 275 z późn. zm.);

- § 3 Załącznika nr 2 do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Kłobucku przedmiotową uchwałą ustaliła warunki i zasady korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 17 września 2012r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania w tych obiektów następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Należy także podnieść, iż ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu wiążących do norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

W ramach warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck, Rada Miejska określiła w § 3 Załącznika nr 2 do uchwały w jakich przypadkach zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków Postanowienia te - w ocenie organu nadzoru - nie mieszczą się w ramach normy zawartej w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy "Właściciel przystanku komunikacyjnego położonego w granicach administracyjnych miast lub dworca albo zarządzający tymi obiektami, uzgadnia zasady korzystania z tych obiektów w przypadku, gdy proponowany rozkład jazdy: 1) zawiera przystanki komunikacyjne lub dworce: a) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 7, b) wskazane w uchwale, o której mowa w art. 15 ust. 2; 2) nie ograniczy przepustowości przystanków komunikacyjnych lub dworców; 3) nie spowoduje zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu." A zatem ustawodawca sam określił przypadki, kiedy trzeba uzgodnić z przewoźnikiem zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego położonego w granicach administracyjnych miast lub dworca. A contrario należy rozumieć, iż niewypełnienie przesłanek ustawowych skutkuje brakiem uzgodnienia.

Z kolei w § 2 pkt 5 Załącznika nr 2 do uchwały Rada postanowiła m.in. " zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy ". W tym przypadku Rada Miejska ustaliła normy w zakresie, który został już uregulowany w innej ustawie. Czyny, których dokonywania zabrania cytowany zapis uchwały są objęte sankcja z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń (umieszczanie plakatów i ogłoszeń). Zatem ustalenie przedmiotowego zakazu w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jego ustalania, a sprawy te uregulowane już zostały w ustawie, stanowi istotne naruszenie prawa.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że regulacja § 2 pkt 5 w zakresie słów " zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy " oraz § 3 Załącznika nr 2 do uchwały wykracza poza upoważnienie przyznane Radzie na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i uzasadnia stwierdzenie nieważności tych zapisów. Wskazania wymaga, iż charakter zawartych w uchwale norm podjętych w oparciu o powyższą delegację ustawową, zobowiązuje Radę Miejską do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizując przywołaną wyżej delegację ustawową.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Kłobucku

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) NPII a/a

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »