| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/402/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta   Zabrze  
uchwala  

§   1.   Nadaje się statut Straży Miejskiej w   Zabrzu w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jego integralną część.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc obowiązującą Uchwała nr LVI/699/06 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 03 lipca 2006 r. w   sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w   Zabrzu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/402/12    
Rady Miasta   Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

STATUT  

Straży Miejskiej  
w Zabrzu  

§   1.   Straż Miejska w   Zabrzu zwana dalej Strażą działa na podstawie ustawy z   dnia 29.08.1997 r. o   strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz.779 ze zm.) oraz aktów wykonawczych, ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/363/2000 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia z   dnia 18 września 2000 r. w   sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zabrze pod nazwą: Straż Miejska w   Zabrzu.  

§   2.   Siedzibą i   obszarem działania Straży jest Miasto Zabrze.  

§   3.   Przedmiotem podstawowej działalności Straży jest ochrona porządku publicznego  
wynikającego z   ustaw i   aktów prawa miejscowego.  

§   4.   Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Radę Miasta Zabrze zgodnie z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o   strażach gminnych.  

§   5.   1.   Straż jest miejską jednostką budżetową i   działa na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

2.   Podstawą działania Straży jest roczny plan finansowy.  

3.   Straż realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową  
i przekazywanych z   budżetu gminy.  

4.   Środki na działalność prowadzoną przez Straż, określone w   ust. 3, przekazywane są na rachunek Straży prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zabrze i   mogą być wykorzystane przez Straż do wysokości planu finansowego.  

§   6.   1.   Straż Miejska w   Zabrzu posiada sztandar, który jest zewnętrznym znakiem symbolizującym jednostkę.  

2.   Sztandar Straży, zwany dalej „sztandarem”, składa się z   płata, głowicy i   drzewca.  

3.   Płatem sztandaru jest tkanina w   kształcie prostokąta o   długości 110 cm i   szerokości 100 cm. Do jednego boku płata sztandaru umocowane są kółka, którymi, przy pomocy pręta i   dodatkowych kółek osadzonych na drzewcu, płat sztandaru mocowany jest do drzewca. Boki płata, z   wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą frędzlą o   szerokości 5   cm.  

4.   Na awers płata sztandaru odwzorowuje się, jako tło, flagę Miasta Zabrze, dostosowaną do wymiarów płata sztandaru, z   wstawieniem w   centralne miejsce herbu Miasta Zabrze i   otoczenie go napisem „STRAŻ MIEJSKA” - (u góry herbu) i   „ZABRZE” - (pod herbem). Litery o   wysokości 10 cm są haftowane w   następujący sposób: znajdujący się nad herbem napis „STRAŻ MIEJSKA” złotym szychem, a   znajdujący się pod herbem napis „ZABRZE” granatowym szychem. Herb symbolizuje podporządkowanie Straży Miejskiej Prezydentowi Miasta Zabrze. Wzór awersu stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Statutu.  

5.   Rewers sztandaru stanowi płat tkaniny w   kolorze białym i   czerwonym ustalonym dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, podzielony na dwa trójkąty z   wierzchołkami skierowanymi na zewnątrz płata. Trójkąt lewy górny jest koloru białego, a   prawy górny koloru czerwonego, natomiast przejście pomiędzy kolorami białym i   czerwonym jest cieniowane. Na skrzyżowaniu przekątnych znajduje się, umieszczony centralnie, stylizowany wizerunek orła w   koronie, haftowany złotym szychem, trzymający w   szponach wstęgę z   napisem „STRAŻ MIEJSKA„ (w/g wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 28.07.1998 r. Dz.U.Nr 112, poz 713). Nad wizerunkiem orła umieszczony jest napis „W SŁUŻBIE”, a   pod orłem kontynuacja napisu „PAŃSTWU I   WSPÓLNOCIE LOKALNEJ”. Litery o   wysokości 10 cm haftowane są granatowym szychem. Wzór rewersu stanowi załącznik nr 2   do niniejszego Statutu.  

6.   Głowica sztandaru składa się z   trzech baszt (jednej wyższej przysłaniającej dwie niższe) umieszczonych na podstawie w   kształcie walca i   umocowanej centralnie pomiędzy wieżami tarczy z   kołem zębatym. Całość wykonana jest z   białego metalu, a   trzy wieże i   tarcza z   kołem zębatym oksydowane. Wzór głowicy określa załącznik nr 3   do niniejszego Statutu.  

7.   Drzewce sztandaru o   średnicy 4   cm i   długości 225 cm są wykonane z   drewna toczonego. Drzewiec jest dwudzielnie połączony tuleją z   metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowe okucie z   metalu białego.  

8.   Na drzewcu sztandaru mogą być umieszczane gwoździe honorowe.  

9.   Sztandar używany jest z   okazji oficjalnych uroczystości państwowych, miejskich oraz Straży, jak również w   innych, w   których bierze udział Straż Miejska Zabrze. O   każdorazowym użyciu sztandaru decyduje Komendant Straży Miejskiej.  

10.   Sztandar przechowywany jest w   siedzibie Straży Miejskiej w   Zabrzu.”  

§   7.   Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta Zabrze i   następuje w   trybie właściwym do jego nadania.  

   

   

   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1  
 

do Statutu Straży   Miejskiej w   Zabrzu  

z dnia 17 września 2012 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 2  
 

do Statutu Straży Miejskiej w   Zabrzu  
z dnia 17 września 2012 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 3  
 

do Statutu Straży Miejskiej w   Zabrzu  
z dnia 17 września 2012 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »