| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/402/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta   Zabrze  
uchwala  

§   1.   Nadaje się statut Straży Miejskiej w   Zabrzu w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jego integralną część.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc obowiązującą Uchwała nr LVI/699/06 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 03 lipca 2006 r. w   sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w   Zabrzu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/402/12    
Rady Miasta   Zabrze    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

STATUT  

Straży Miejskiej  
w Zabrzu  

§   1.   Straż Miejska w   Zabrzu zwana dalej Strażą działa na podstawie ustawy z   dnia 29.08.1997 r. o   strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz.779 ze zm.) oraz aktów wykonawczych, ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/363/2000 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia z   dnia 18 września 2000 r. w   sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zabrze pod nazwą: Straż Miejska w   Zabrzu.  

§   2.   Siedzibą i   obszarem działania Straży jest Miasto Zabrze.  

§   3.   Przedmiotem podstawowej działalności Straży jest ochrona porządku publicznego  
wynikającego z   ustaw i   aktów prawa miejscowego.  

§   4.   Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez Radę Miasta Zabrze zgodnie z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o   strażach gminnych.  

§   5.   1.   Straż jest miejską jednostką budżetową i   działa na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

2.   Podstawą działania Straży jest roczny plan finansowy.  

3.   Straż realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową  
i przekazywanych z   budżetu gminy.  

4.   Środki na działalność prowadzoną przez Straż, określone w   ust. 3, przekazywane są na rachunek Straży prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zabrze i   mogą być wykorzystane przez Straż do wysokości planu finansowego.  

§   6.   1.   Straż Miejska w   Zabrzu posiada sztandar, który jest zewnętrznym znakiem symbolizującym jednostkę.  

2.   Sztandar Straży, zwany dalej „sztandarem”, składa się z   płata, głowicy i   drzewca.  

3.   Płatem sztandaru jest tkanina w   kształcie prostokąta o   długości 110 cm i   szerokości 100 cm. Do jednego boku płata sztandaru umocowane są kółka, którymi, przy pomocy pręta i   dodatkowych kółek osadzonych na drzewcu, płat sztandaru mocowany jest do drzewca. Boki płata, z   wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą frędzlą o   szerokości 5   cm.  

4.   Na awers płata sztandaru odwzorowuje się, jako tło, flagę Miasta Zabrze, dostosowaną do wymiarów płata sztandaru, z   wstawieniem w   centralne miejsce herbu Miasta Zabrze i   otoczenie go napisem „STRAŻ MIEJSKA” - (u góry herbu) i   „ZABRZE” - (pod herbem). Litery o   wysokości 10 cm są haftowane w   następujący sposób: znajdujący się nad herbem napis „STRAŻ MIEJSKA” złotym szychem, a   znajdujący się pod herbem napis „ZABRZE” granatowym szychem. Herb symbolizuje podporządkowanie Straży Miejskiej Prezydentowi Miasta Zabrze. Wzór awersu stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Statutu.  

5.   Rewers sztandaru stanowi płat tkaniny w   kolorze białym i   czerwonym ustalonym dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, podzielony na dwa trójkąty z   wierzchołkami skierowanymi na zewnątrz płata. Trójkąt lewy górny jest koloru białego, a   prawy górny koloru czerwonego, natomiast przejście pomiędzy kolorami białym i   czerwonym jest cieniowane. Na skrzyżowaniu przekątnych znajduje się, umieszczony centralnie, stylizowany wizerunek orła w   koronie, haftowany złotym szychem, trzymający w   szponach wstęgę z   napisem „STRAŻ MIEJSKA„ (w/g wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 28.07.1998 r. Dz.U.Nr 112, poz 713). Nad wizerunkiem orła umieszczony jest napis „W SŁUŻBIE”, a   pod orłem kontynuacja napisu „PAŃSTWU I   WSPÓLNOCIE LOKALNEJ”. Litery o   wysokości 10 cm haftowane są granatowym szychem. Wzór rewersu stanowi załącznik nr 2   do niniejszego Statutu.  

6.   Głowica sztandaru składa się z   trzech baszt (jednej wyższej przysłaniającej dwie niższe) umieszczonych na podstawie w   kształcie walca i   umocowanej centralnie pomiędzy wieżami tarczy z   kołem zębatym. Całość wykonana jest z   białego metalu, a   trzy wieże i   tarcza z   kołem zębatym oksydowane. Wzór głowicy określa załącznik nr 3   do niniejszego Statutu.  

7.   Drzewce sztandaru o   średnicy 4   cm i   długości 225 cm są wykonane z   drewna toczonego. Drzewiec jest dwudzielnie połączony tuleją z   metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowe okucie z   metalu białego.  

8.   Na drzewcu sztandaru mogą być umieszczane gwoździe honorowe.  

9.   Sztandar używany jest z   okazji oficjalnych uroczystości państwowych, miejskich oraz Straży, jak również w   innych, w   których bierze udział Straż Miejska Zabrze. O   każdorazowym użyciu sztandaru decyduje Komendant Straży Miejskiej.  

10.   Sztandar przechowywany jest w   siedzibie Straży Miejskiej w   Zabrzu.”  

§   7.   Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta Zabrze i   następuje w   trybie właściwym do jego nadania.  

   

   

   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1  
 

do Statutu Straży   Miejskiej w   Zabrzu  

z dnia 17 września 2012 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 2  
 

do Statutu Straży Miejskiej w   Zabrzu  
z dnia 17 września 2012 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 3  
 

do Statutu Straży Miejskiej w   Zabrzu  
z dnia 17 września 2012 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »