| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/323/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6   k i   6 j ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, z   późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity  
Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   odrębnej uchwale.  

§   2.   1.   Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Artykuł 6k. ust. 1   znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach stanowi,  
iż rada gminy w   drodze uchwały dokona wyboru jednej z   określonych w   art. 6j. ust. 1  
i ust. 2   metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określone w   treści  
art. 6j. ust. 1   metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn:  

1)   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo  

2)   ilości zużytej wody z   danej nieruchomości, albo  

3)   powierzchni lokalu mieszkalnego  

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k. ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Za najwłaściwszą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uznano iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty określoną odrębną uchwałą.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »