| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/323/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6   k i   6 j ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, z   późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity  
Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   odrębnej uchwale.  

§   2.   1.   Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Artykuł 6k. ust. 1   znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach stanowi,  
iż rada gminy w   drodze uchwały dokona wyboru jednej z   określonych w   art. 6j. ust. 1  
i ust. 2   metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określone w   treści  
art. 6j. ust. 1   metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn:  

1)   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo  

2)   ilości zużytej wody z   danej nieruchomości, albo  

3)   powierzchni lokalu mieszkalnego  

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k. ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Za najwłaściwszą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uznano iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty określoną odrębną uchwałą.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »