| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/306/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 15, art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala:  

 

§   1.   Określa się na terenie gminy Rudziniec dzienne stawki opłaty targowej w   sposób następujący:  

1) przy drobnej sprzedaży z   kosza, wiadra – 19,- zł  

2) przy sprzedaży ze stolika, straganu, ławy – 40,- zł  

3) przy sprzedaży z   wozu, traktora, przyczepy, samochodu – 48,- zł  

4) przy sprzedaży prowadzonej w   formie łączonej, tj. z   kosza, wiadra, ze stolika, straganu, ławy, z   wozu, traktora, przyczepy, samochodu - opłata stanowi sumę opłat wnoszonych za poszczególne formy sprzedaży.  

 

§   2.   1.   Pobór opłaty targowej następuje w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów poboru opłaty targowej na terenie danego sołectwa gminy Rudziniec wyznacza się Sołtysów poszczególnych sołectw.  

3.   Na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Zbiornika Wodnego Pławniowice wyznacza się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Rudzińcu.  

4.   Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej ustala się w   wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.  

5.   Wykaz inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej na danym terenie gminy Rudziniec stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§   3.   1.   Opłata targowa płatna jest do rąk upoważnionego inkasenta w   dniu dokonywania sprzedaży.  

2.   Inkasent pobierający opłatę zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty na pobraną kwotę.  

3.   Zobowiązuje się inkasenta do wpłacenia zainkasowanych kwot w   kasie Urzędu Gminy Rudziniec w   terminie 7   dni od dnia ich poboru oraz do dokonywania miesięcznego rozliczenia w   terminie 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.  

 

§   4.   Traci moc uchwała Nr XIII/153/2011 Rady Gminy Rudziniec z   dnia 3   listopada 2011 r. w   sprawie określenia stawek opłaty targowej i   zasad jej poboru.  

 

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/306/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załacznik do uchwały nr XXIII.306.2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »