| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/501/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587), po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy określa:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,40 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,88 zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,51 zł.

d) o których mowa w pkt.1 lit. a) oraz lit. b) - zajętych pod boiska sportowe, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 0,12 zł.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,73 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 22,82 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,30 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,65 zł.

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,63 zł.

f) o których mowa w pkt. 2 lit. b) oraz lit. c) - związanych z boiskami sportowymi, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 2,30 zł .

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości

§ 2

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

2) grunty zajęte pod część grzebalną cmentarzy.

§ 3

1. Stawki określone w §1 pkt 1 lit. d) oraz pkt 2 lit. f) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. a) lub lit. b), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. d) oraz różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b) lub lit. c), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2 lit. f).

3. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 4

W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w § 2 uchwały lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W przypadku zmian wartości udzielonych pomocy de minimis podatnik uprawniony do zwolnienia zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu poinformować o tym Prezydenta Miasta Tychy,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis , których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

§ 5

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) podatnik jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach wraz z pisemnym uzasadnieniem.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły powyższe okoliczności.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XIII/253/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy oraz uchwała Nr XIV/281/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały NrXIII/253/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku 2013.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »