| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/501/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587), po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy określa:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,40 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,88 zł.

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,51 zł.

d) o których mowa w pkt.1 lit. a) oraz lit. b) - zajętych pod boiska sportowe, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni 0,12 zł.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,73 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 22,82 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,30 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,65 zł.

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,63 zł.

f) o których mowa w pkt. 2 lit. b) oraz lit. c) - związanych z boiskami sportowymi, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 2,30 zł .

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości

§ 2

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego, za wyjątkiem oddanych w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

2) grunty zajęte pod część grzebalną cmentarzy.

§ 3

1. Stawki określone w §1 pkt 1 lit. d) oraz pkt 2 lit. f) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. a) lub lit. b), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. d) oraz różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b) lub lit. c), a stawką przewidzianą w § 1 pkt 2 lit. f).

3. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

§ 4

W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w § 2 uchwały lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W przypadku zmian wartości udzielonych pomocy de minimis podatnik uprawniony do zwolnienia zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu poinformować o tym Prezydenta Miasta Tychy,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis , których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

§ 5

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) podatnik jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta Tychy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym drukach wraz z pisemnym uzasadnieniem.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia lub zastosowania stawki przewidzianej w § 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2 lit. f) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły powyższe okoliczności.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XIII/253/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy oraz uchwała Nr XIV/281/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały NrXIII/253/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku 2013.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »