| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/220/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Na podstawie art. 7   ust. 1, pkt 5, art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),             art. 72 ust. 1   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U z   2006 r.              Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala co następuje :  

§   1.  

Ustala się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w   ramach pomocy zdrowotnej                                     dla nauczycieli korzystających z   opieki zdrowotnej oraz warunki i   sposób ich przyznawania w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XXVI/255/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 sierpnia 2008 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w   ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z   opieki zdrowotnej oraz warunki i   sposób ich przyznawania.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/220/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

OKREŚLAJĄCY RODZAJE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH W   RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z   OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI I   SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA  

§   1.  

1.   Regulamin niniejszy określa:  

1)   rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,  

2)   warunki przyznawania pomocy zdrowotnej,  

3)   sposób przyznawania pomocy zdrowotnej.  

2.   Pomoc zdrowotna udzielana jest w   formie zasiłku pieniężnego.  

3.   Ilekroć w   niniejszym regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia, o:  

1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006 roku Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami),  

2)   nauczycielach - rozumie się nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela w   jednostkach, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę/rentę z   tych jednostek.  

§   2.  

1.   Do korzystania z   pomocy zdrowotnej są uprawnieni:  

1)   nauczyciele zatrudnieni w   wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w   przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, zespołach szkół, placówkach zajęć pozaszkolnych i   jednostkach, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym,  

2)   nauczyciele emeryci/renciści, którzy przeszli na emeryturę/rentę z   przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołów szkół, placówek zajęć pozaszkolnych i   jednostek,          dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym i   pobierają przyznane świadczenia.  

§   3.  

1.   W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z   opieki zdrowotnej ustala się następujące rodzaje świadczeń:  

1)   refundacja kosztów zakupu lekarstw,  

2)   refundowanie kosztów leczenia lub rehabilitacji związanej z   leczeniem,  

3)   refundowanie kosztów zakupu urządzeń niezbędnych do leczenia lub rehabilitacji,  

4)   refundowanie kosztów zakupu okularów zdrowotnych lub szkieł korygujących wadę wzroku,  

5)   refundowanie kosztów zakupu protez,  

6)   refundowanie kosztów za leczenie sanatoryjne przysługujące na podstawie skierowania od lekarza,  

7)   refundowanie kosztów badań specjalistycznych.  

§   4.  

1.   Pomocy zdrowotnej udziela się nauczycielowi na podstawie złożonego wniosku.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy dołączyć:  

1)   zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie / stan zdrowia,  

2)   oświadczenie o   dochodach brutto na członka rodziny,  

3)   fakturę/rachunek potwierdzającą poniesione koszty.  

3.   Wnioski o   udzielenie pomocy zdrowotnej należy składać w   Urzędzie Miasta w   Wodzisławiu Śląskim         ul. Bogumińska 4   w zaklejonej kopercie z   dopiskiem "Wniosek o   zapomogę zdrowotną".  

4.   Prawo składania wniosków o   udzielenie pomocy zdrowotnej przysługuje:  

1)   zainteresowanemu nauczycielowi,  

2)   dyrektorowi placówki oświatowej, w   której nauczyciel jest zatrudniony lub z   której przeszedł                                    na emeryturę/rentę,  

3)   związkom zawodowym.  

§   5.  

1.   Wniosek o   udzielenie pomocy zdrowotnej rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w   składzie:  

1)   przewodniczący: Naczelnik Wydziału Edukacji,  

2)   członkowie:  

-   reprezentant szkół podstawowych i   gimnazjów,  

-   reprezentant przedszkoli,  

-   przedstawiciele oświatowych związków zawodowych działających na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,  

3)   protokolant: pracownik Wydziału Edukacji.  

2.   Komisja rozpatruje wnioski w   obecności, co najmniej połowy składu Komisji.  

3.   Posiedzenie Komisji odbywa się 1   raz w   kwartale.  

4.   Z posiedzenia sporządza się protokół, który określa stanowisko Komisji odnośnie złożonych wniosków.  

5.   Sporządzony protokół Przewodniczący Komisji przedkłada Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.  

§   6.  

1.   Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną w   wysokości do 50% poniesionych kosztów świadczeń, o   których mowa w   § 3   i udokumentowanych fakturą/rachunkiem. W   przypadku okularów zdrowotnych lub szkieł korygujących wadę wzroku, kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 250 złotych.  

2.   Wysokość pomocy zdrowotnej nie może w   skali roku kalendarzowego przekroczyć kwoty określonej w   tabeli 1   lub w   tabeli 2:  

Tabela 1  
Wysokość pomocy zdrowotnej dla nauczyciela – członka rodziny  

 

Lp.  

Dochód brutto na członka rodziny  
(w złotych)  

Wysokość pomocy zdrowotnej  
(w złotych)  

1  

do 1600  

800  

2  

1601-1800  

700  

3  

1801-2000  

600  

Tabela 2  

Wysokość pomocy zdrowotnej dla nauczyciela – osoby samotnej  

 

Lp.  

Dochód brutto na członka rodziny  
(w złotych)  

Wysokość pomocy zdrowotnej  
(w złotych)  

1  

do 2300  

800  

2  

2301-2600  

700  

3  

2601-3000  

600  

3.   W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Prezydent Miasta może przyznać pomoc zdrowotną w   wysokości wyższej niż określona w   tabelach i   z pominięciem dochodu brutto na osobę/członka rodziny.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »