| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/361/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zabrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 poz.406) po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala  

§   1.   Nadać Statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w   Zabrzu w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXVII/424/2000 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 18 grudnia 2000 r. w   sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w   Zabrzu oraz uchwała Nr XIV/159/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 17 września 2007 r. w   sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/361/12  
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
W ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejski Ośrodek Kultury w   Zabrzu zwany dalej MOK działa w   szczególności na podstawie:  

1.   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2.   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 406 )  

3.   Uchwały Rady Miejskiej w   Zabrzu Nr XXVII/424/2000 z   dnia 18 grudnia 2000r. w   sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury,  

4.   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.  

2.   MOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 10/2001 i   posiada osobowość prawną.  

3.   Organizatorem MOK jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju MOK.  

4.   Nadzór nad działalnością MOK sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   3.   1.   Siedzibą i   terenem działalności MOK jest miasto Zabrze.  

2.   MOK posiada pięć filii:  

1)   Dzielnicowy Ośrodek Kultury w   Zabrzu-Biskupicach, ul. Kossaka 23,  

2)   Dzielnicowy Ośrodek Kultury w   Zabrzu-Pawłowie, ul. Sikorskiego 114,  

3)   Dzielnicowy Ośrodek Kultury w   Zabrzu-Kończycach, ul. Dorotki 3,  

4)   Świetlica Dzielnicowa w   Zabrzu-Grzybowicach, ul. Badestinusa 60,  

5)   Kino „Roma” w   Zabrzu, ul. Padlewskiego 4.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   1.   Podstawowym celem działalności MOK jest:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,  

2)   tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w   zakresie kultury, edukacji kulturalnej i   edukacji regionalnej,  

3)   organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i   rekreacyjno – sportowej,  

4)   inspirowanie działań kulturalno – oświatowych i   wychowawczych,  

5)   współpraca i   wymiana doświadczeń z   innymi placówkami upowszechniania kultury działającymi w   mieście i   poza jego granicami,  

6)   nadzór i   koordynacja działalności filii MOK we współpracy z   Radami Dzielnic, a   także instytucjami i   organizacjami działającymi we wszystkich dzielnicach miasta,  

7)   prowadzenie działalności kinowej.  

2.   Jednostki organizacyjne MOK mogą dodatkowo prowadzić działalność charytatywną i   opiekuńczo-wychowawczą.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   5.   1.   MOK zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

2.   Dyrektor MOKpodejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

3.   Do zadań Dyrektora MOK należy w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków dla realizacji zadań określonych w   § 4   statutu,  

2)   prowadzenie działalności instytucji zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawnymi oraz niniejszym statutem,  

3)   sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową instytucji oraz właściwą gospodarką środkami finansowymi,  

4)   dbałość o   mienie i   stan techniczny instytucji,  

5)   podejmowanie decyzji w   sprawach personalnych,  

6)   wydawanie zarządzeń wewnętrznych w   zakresie działalności MOK.  

§   6.   W MOK może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i   odwołuje Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   7.   Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§   8.   1.   Dyrektor może w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta powołać Radę Programową jako organ doradczy i   opiniodawczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady Programowej, jak również   jej skład ilościowy, określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   9.   1.   MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.406) oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   MOK samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej MOK jest ustalony przez Dyrektora roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

4.   MOK sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.).  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe MOK podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.  

§   10.   1.   MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania MOK są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora,  

2)   dochody własne pochodzące z   prowadzonej działalności,  

3)   darowizny od osób fizycznych i   instytucji,  

4)   wpływy z   wynajmu pomieszczeń,  

5)   inne źródła.  

§   11.   1.   MOK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Wpływy z   działalności gospodarczej, po uregulowaniu należnych podatków i   opłat, przeznacza się na działalność statutową.  

3.   Każda z   filii może zarobione dodatkowe środki finansowe przeznaczyć na potrzeby statutowe własnej placówki, w   miarę kondycji finansowej MOK, o   czym decyduje Dyrektor.  

§   12.   1.   Do składania w   imieniu MOK oświadczeń w   zakresie jego praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu MOK określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji MOK może dokonać Rada Miasta Zabrze na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »