| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 277/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier,  

3)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

4)   szkło,  

5)   odpady ulegające biodegradacji,  

6)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 3:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlano – remontowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,  

5)   zużyte opony,  

6)   inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   2.   1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metalu i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w   gniazdach odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem:  

1)   budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem:  

1)   budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wilomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Lubliniec oraz dostępny w   Urzędzie Miejskim.  

5.   Meble i   odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości dwa razy w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej miasta Lubliniec oraz w   gazecie samorządowej „Nowiny Lublinieckie”.  

§   3.   1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także meble i   inne odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Lubliniec. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z   harmonogramem wywozu odpadów z   nieruchomości.  

§   4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »