| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 277/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier,  

3)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

4)   szkło,  

5)   odpady ulegające biodegradacji,  

6)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 3:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlano – remontowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,  

5)   zużyte opony,  

6)   inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   2.   1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metalu i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w   gniazdach odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem:  

1)   budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich workach z   folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem:  

1)   budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wilomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Lubliniec oraz dostępny w   Urzędzie Miejskim.  

5.   Meble i   odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości dwa razy w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej miasta Lubliniec oraz w   gazecie samorządowej „Nowiny Lublinieckie”.  

§   3.   1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także meble i   inne odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta Lubliniec. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z   harmonogramem wywozu odpadów z   nieruchomości.  

§   4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »