| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Pszów

Na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

RADA MIEJSKA W   PSZOWIE  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:  

1)   posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i   środki przeznaczone na chwytanie bezdomnych zwierząt,  

2)   posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i   prowadzenia działalności w   zakresie ochrony zwierząt, który w   szczególności:  

a)   jest wyposażony w   metalowe klatki umożliwiające transportowanym zwierzętom swobodne leżenie, wstawanie i   zachowanie naturalnej pozycji,  

b)   posiada odpowiednią kubaturę umożliwiającą ustawienie kilku metalowych klatek, o   których mowa w   literze a, w   taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuwanie w   czasie transportu oraz umożliwić ich prawidłową wentylację,  

c)   zabezpiecza zwierzęta przed wpływami atmosferycznymi,  

d)   zapewnia dostateczną wentylację i   w miarę potrzeb prawidłowe ogrzewanie,  

3)   zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,  

4)   posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt z   terenu Miasta Pszów,  

5)   posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

6)   posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1.  

3.   Poprzez spełnienie obowiązku, o   którym mowa w   ust. 2, rozumie się przedłożenie:  

1)   zaświadczenia o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z   Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   dowodów rejestracyjnych pojazdów posiadających aktualne badania techniczne oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, zgodnie z   odrębnymi przepisami,  

3)   obowiązującej umowy z   lekarzem weterynarii,  

4)   dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników i   przedsiębiorcy w   zakresie postępowania ze zwierzętami oraz powszechnie obowiązujących przepisów z   zakresu ochrony zwierząt.  

4.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2   i 3, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1   w oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§ 2.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać aktualne zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z   Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3)   posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny tytuł prawny wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a   w szczególności prawa budowlanego i   wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,  

4)   teren, na którym prowadzona będzie działalność winien posiadać odpowiednie ogrodzenie,  

5)   posiadać obowiązującą umowę z   lekarzem weterynarii,  

6)   posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i   przedsiębiorcy w   zakresie prowadzenia schroniska, postępowania ze zwierzętami i   ochrony zwierząt.  

2.   Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1, w   oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§ 3.  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowiska i   spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać aktualne zaświadczenie o   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3)   posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego,  

4)   prowadzić działalność w   miejscu ogrodzonym,  

5)   posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

7)   posiadać urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

8)   posiadać odpowiednie świadectwa o   przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z   przedmiotem działalności określonym we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

9)   posiadać obowiązującą umowę z   lekarzem weterynarii.  

2.   Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1, w   oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »