| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/378/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (   tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (   tekst jednolity Dz.U. z   2011 r. nr 197 poz. 1172 z   późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta    

Rada Miasta Knurów  
uchwala:  

§   1

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,  

2)   udziałach - należy przez to rozumieć wkłady pieniężne lub niepieniężne na pokrycie udziałów lub   akcji w   spółkach.    

§   2

Uchwała określa zasady:  

1)   wnoszenia wkładów w   celu objęcia udziałów w   spółkach,  

2)   cofania udziałów w   spółkach,  

3)   zbywania udziałów w   spółkach.  

§   3

Czynności dotyczących wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów dokonuje Prezydent Miasta Knurów z   zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki, zgodnie z   przepisami bezwzględnie obowiązującymi i   postanowieniami niniejszej uchwały  

§   4

1.   Wniesienie wkładów, w   zamian za obejmowane przez Gminę Knurów udziały w   kapitale zakładowym spółek dotyczy:    

a)   wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy Knurów na dany rok budżetowy,    

b)   wkładów niepieniężnych ( aportów ) zgodnie z   wymogami wynikającymi z   przepisów szczególnych.  

2.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego ( aportu ) mogą być w   szczególności:  

a)   prawa rzeczowe, w   tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste, itp.,  

b)   prawa obligacyjne, w   tym: udziały lub wierzytelności Gminy Knurów przysługujące wobec spółki itp.,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w   tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.  

3.   Wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu ) w   celu pokrycia obejmowanych udziałów w   spółkach poprzedzone powinno być wyceną wnoszonego majątku zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

4.   Zgody na wniesieniu wkładu o   określonej wartości na pokrycie udziałów w   spółce udziela Rada Miasta Knurów w   formie uchwały.  

§   5

1.   Udziały w   spółkach mogą być cofnięte w   celu ich umorzenia.  

2.   Cofnięcie udziałów w   spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w   Kodeksie spółek handlowych.  

3.   Cofnięcie udziału o   określonej wartości wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Knurów w   formie uchwały.  

§   6

1.   Udziały będące własnością Gminy są zbywane w   trybie:  

a)   negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   oferty ogłoszonej publicznie,  

d)   sprzedaży na podstawie oferty publicznej w   obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w   rozumieniu przepisów ustawy o   obrocie instrumentami finansowymi.  

2.   Przepis powyższy nie narusza prawa pierwszeństwa w   nabyciu udziałów, wynikającego z   odrębnych przepisów lub postanowień umownych.  

3.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółkach dokonuje się analizy przedprywatyzacyjnej lub wyceny wartości zbywanych udziałów.  

4.   Zbycie udziału o   określonej wartości wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Knurów w   formie uchwały.  

§   7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   8

Traci moc uchwała Nr XXII/330/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 22 sierpnia 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o. o. w   Knurowie i   objęcia w   zamian udziałów.  

§   9

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »