| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/378/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  (   tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (   tekst jednolity Dz.U. z   2011 r. nr 197 poz. 1172 z   późn. zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta    

Rada Miasta Knurów  
uchwala:  

§   1

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,  

2)   udziałach - należy przez to rozumieć wkłady pieniężne lub niepieniężne na pokrycie udziałów lub   akcji w   spółkach.    

§   2

Uchwała określa zasady:  

1)   wnoszenia wkładów w   celu objęcia udziałów w   spółkach,  

2)   cofania udziałów w   spółkach,  

3)   zbywania udziałów w   spółkach.  

§   3

Czynności dotyczących wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów dokonuje Prezydent Miasta Knurów z   zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki, zgodnie z   przepisami bezwzględnie obowiązującymi i   postanowieniami niniejszej uchwały  

§   4

1.   Wniesienie wkładów, w   zamian za obejmowane przez Gminę Knurów udziały w   kapitale zakładowym spółek dotyczy:    

a)   wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy Knurów na dany rok budżetowy,    

b)   wkładów niepieniężnych ( aportów ) zgodnie z   wymogami wynikającymi z   przepisów szczególnych.  

2.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego ( aportu ) mogą być w   szczególności:  

a)   prawa rzeczowe, w   tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste, itp.,  

b)   prawa obligacyjne, w   tym: udziały lub wierzytelności Gminy Knurów przysługujące wobec spółki itp.,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w   tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.  

3.   Wniesienie wkładu niepieniężnego ( aportu ) w   celu pokrycia obejmowanych udziałów w   spółkach poprzedzone powinno być wyceną wnoszonego majątku zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

4.   Zgody na wniesieniu wkładu o   określonej wartości na pokrycie udziałów w   spółce udziela Rada Miasta Knurów w   formie uchwały.  

§   5

1.   Udziały w   spółkach mogą być cofnięte w   celu ich umorzenia.  

2.   Cofnięcie udziałów w   spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w   Kodeksie spółek handlowych.  

3.   Cofnięcie udziału o   określonej wartości wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Knurów w   formie uchwały.  

§   6

1.   Udziały będące własnością Gminy są zbywane w   trybie:  

a)   negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   oferty ogłoszonej publicznie,  

d)   sprzedaży na podstawie oferty publicznej w   obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w   rozumieniu przepisów ustawy o   obrocie instrumentami finansowymi.  

2.   Przepis powyższy nie narusza prawa pierwszeństwa w   nabyciu udziałów, wynikającego z   odrębnych przepisów lub postanowień umownych.  

3.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółkach dokonuje się analizy przedprywatyzacyjnej lub wyceny wartości zbywanych udziałów.  

4.   Zbycie udziału o   określonej wartości wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Knurów w   formie uchwały.  

§   7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   8

Traci moc uchwała Nr XXII/330/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 22 sierpnia 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o. o. w   Knurowie i   objęcia w   zamian udziałów.  

§   9

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Trzęsiok

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »