| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/216/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1 i   art.41 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 18 a   ust. 1   oraz art.   19 pkt 1   lit. f i   pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010   r. Nr 95, poz. 613, z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.(M.P. poz. 587 z   14.08.2012 r.),  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:  

§   1.   Wprowadza się na terenie Gminy Łodygowice opłatę od posiadania psów.  

§   2.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości 57,00 zł od jednego psa.  

§   3.   Niezależnie od zwolnień określonych w   ustawie o   podatkach i   opłatach lokalnych, opłatę z   tytułu posiadania psa nie pobiera się:  

a)   od podatników podatku od nieruchomości za psa utrzymywanego w   celu pilnowania tej nieruchomości – po jednym na każdą nieruchomość  

§   4.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,  
a w   przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

2.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

3.   O zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psów posiadacz psa zobowiązany jest powiadomić organ podatkowy w   terminie 14 dni od ich zaistnienia.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Z dniem wejście w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 listopada 2011 roku sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »