| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/216/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1 i   art.41 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 18 a   ust. 1   oraz art.   19 pkt 1   lit. f i   pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010   r. Nr 95, poz. 613, z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r.(M.P. poz. 587 z   14.08.2012 r.),  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:  

§   1.   Wprowadza się na terenie Gminy Łodygowice opłatę od posiadania psów.  

§   2.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości 57,00 zł od jednego psa.  

§   3.   Niezależnie od zwolnień określonych w   ustawie o   podatkach i   opłatach lokalnych, opłatę z   tytułu posiadania psa nie pobiera się:  

a)   od podatników podatku od nieruchomości za psa utrzymywanego w   celu pilnowania tej nieruchomości – po jednym na każdą nieruchomość  

§   4.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,  
a w   przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

2.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

3.   O zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psów posiadacz psa zobowiązany jest powiadomić organ podatkowy w   terminie 14 dni od ich zaistnienia.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Z dniem wejście w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 listopada 2011 roku sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. i   podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »