| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXII.66.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkachi opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. poz.587) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodniez uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
u c h w a l a:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł
od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2powierzchni,

d) pozostałych – 0,32 od 1m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,20 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych – 5,42 zł od 1m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty
i wychowania,

b) nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

c) grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,

e) budynki, budowle i grunty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia o których mowa w ustępie 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XI.56.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »