| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.5 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (Monitor Polski z 2012r. poz. 587), na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1 m2powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,38 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – 0,29 zł od 1 m2powierzchni.

b) innych niż wymienione pod lit.a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,22 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,37 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,52 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków lub ich części:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 3,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) innych niż wymienione pod lit.a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,46 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: B.S. Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIV/95/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »