| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 2013, obowiązujących na terenie miasta Racibórz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz.U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), art.10 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j. t. z   2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w   2013r. zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, oświaty i   wychowania oraz opieki społecznej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz, oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XII/161/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 30 listopada 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w   podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązująych na terenie miasta Racibórz.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Ustawa o   podatkach i   opłatach lokalnych nakłada na Radę Gminy określenie w   drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ustawa określa granice, których nie mogą przekroczyć roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, określa też stawki podatku minimalne. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w   drodze obwieszczenia minimalne stawki podatku od środków transportowych określone w   załącznikach 1-3 do ustawy, obowiązujące w   następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane są zgodnie z   procentowym wskaźnikiem kursu Euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w   stosunku do kursu Euro w   roku poprzedzającym dany rok podatkowy, w   przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. W   2009, 2010, 2011 i   2012 roku stawki minimalne podatku od środków transportowych zostały przeliczone i   zaokrąglone w   górę do pełnych groszy. Kurs Euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2012r., tj. na dzień 1   października 2012r. wyniósł 4,1057 zł, a   zatem uległ zmniejszeniu o   6,29 % w   stosunku do kursu Euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 3   października 2011r. wynosił 4,3815 zł. W   związku z   tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w   roku 2013. Wysokość stawek minimalnych określa się dla : samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i   naczep , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W   myśl art. 20 ust. 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w   danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w   stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza roku, w   którym stawki ulegają zmianie w   stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w   terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art.20 ust.3 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych ). Zgodnie z   komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   pierwszym półroczu 2012r. w   stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 4,0%. W   roku 2007 wskaźnik ten wyniósł – 2,2%, w   2008 roku 4,2%, w   2009 roku – 3,5%, w   2010 - 2,6%, w   2011 roku - 4,2%. Rada Gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji oraz liczbę miejsc do siedzenia. Zwaloryzowano stawki podatku od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. i   poniżej 12 t. oraz stawki od autobusów. Stawki zaproponowane uchwałą stanowią kompromis między maksymalnym i   minimalnym obciążeniem podatkowym. Dla dogodności poboru podatku przeliczone stawki zaokrąglono do pełnych dziesiątek złotych. Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 25.10.2012r. do 07.11.2012r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/327/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W   2013 r.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »