| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 i art. 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,65 zł,

2)

od 1 m2powierzchni użytkowej:

a)

budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,00 zł,

b)

nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona, lub w których rozpoczęto użytkowanie w 2012 roku

14,00 zł,

c)

pokoi noclegowych i hotelowych

15,00 zł,

3)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,20 zł,

4)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,50 zł,

5)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i garaży trwale związanych z gruntem

6,00 zł,

6)

od 1 m2powierzchni użytkowej stodół

3,50 zł,

7)

od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,50 zł,

8)

od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części

6,00 zł,

9)

od budowli – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oddanych do użytku
po 30.06.2007 r. – od ich wartości

1,8 %,

10)

od budowli pozostałych – od ich wartości

2 %,

11)

od gruntów:

a)

b)

od 1 m2powierzchni gruntów zajętych i/lub związanych z działalnością gospodarczą
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

0,70 zł,


4,51 zł,

c)

od 1 m2powierzchni dróg

0,05 zł,

d)

od 1 m2powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,22 zł.

§ 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 3, jest płatny
w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowegona konto bankowe w ING Banku Śląskim S.A. nr rachunku 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa, zgodnie z § 3 uchwały.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw wdrodze inkasa.

2. Inkasentami będą sołtysi zgodnie z obszarem działania.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% pobranych podatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek w zakresie ww. podatków i opłat, z tym, że nie mogą one przekraczać górnych stawek, a które na 2013 r. wynoszą dla podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych

0,73 zł – za 1 m2powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z działalnością gospodarczą

22,82 zł – za1 m2powierzchni użytkowej budynku,

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł – za 1 m2powierzchni użytkowej budynku,

- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63 zł – za 1 m2powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł – za 1m2powierzchni użytkowej budynku,

- od budowli

2 % - ich wartości,

- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

0,88 zł – za 1 m2powierzchni gruntu,

- od gruntów pod jeziorami, zajętymi na   zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   wodnych

4,51 zł – za 1 ha powierzchni gruntu,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45zł – za 1 m2powierzchni gruntu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »