| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XXIV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. ze. zm.), oraz art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze. zm.), Rada Gminy Janów uchwala:  

§   1.  

W statucie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, stanowiącym załącznik do uchwały  nr 146/XXIII/12 z   dnia 21 września 2012r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.   zmienić załącznik do statutu i   nadać mu brzmienie jak w   załączniku do niniejszej uchwały  

2.   w §1 ust. 3   zmienić pkt 4) i   nadać mu następujące brzmienie:   „4) wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony przez Wojewodę Śląskiego    

3.   w §3 dodać ust. 7   w następującym brzmieniu:   „7. Zakład wykonuje działalność leczniczą w   Przedsiębiorstwie pod nazwą: Przychodnia Rodzinna w   Janowie."  

4.   w §4 zmienić ust. 3   i nadać mu następujące brzmienie.   „3. Świadczenia zdrowotne Zakład udziela w   zakresie:  

1)   Podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i   medycyny szkolnej.  

2)   Specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z   zakresu: otolaryngologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, neurologii, dermatologii, reumatologii, rehabilitacji, chorób płuc.  

3)   Fizykoterapii i   rehabilitacji leczniczej.  

4)   Świadczeń pielęgniarskich, środowiskowej opieki pielęgniarskiej, położnej środowiskowej oraz pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej.  

5)   Wykonywania badań diagnostycznych i   pobierania materiałów do badań analityki medycznej.  

6)   Orzekania i   opiniowania o   stanie zdrowia, w   tym orzekania o   czasowej niezdolności do pracy,  

7)   Wykonywania badań profilaktycznych, badań kierowców i   osób ubiegających się o   prawo jazdy,  

8)   Profilaktyki, profilaktyki uzależnień i   promocji zdrowia”  

5.   w §7 zmienić ust. 2   i nadać mu następujące brzmienie   „2. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Podmiotowi Tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3)   przyznawania Dyrektorowi nagród,  

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem,"  

6.   w §7 zmienić ust. 3   i nadać mu następujące brzmienie:   „3. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

1)                 planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2)                 rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3)                 kredytów bankowych lub dotacji,  

4)                 podziału zysku,  

5)                 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu                 medycznego,  

6)                 regulaminu organizacyjnego.”  

7.   w §7 dodać ust. 3a w   następującym brzmieniu:   „3a Do zadań Rady Społecznej należy ponadto:  

1)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

2)   wykonywanie innych zadań określonych w   Ustawie i   niniejszym statucie.”  

8.   w §8 zmienić ust. 1   i nadać mu następujące brzmienie:   „1. w   skład Przedsiębiorstwa, o   którym mowa w   §3 ust. 7, wchodzą:  

1)   Poradnia lekarza POZ w   Janowie,  

2)   Poradnia dla dzieci w   Janowie,  

3)   Poradnia lekarza POZ w   Żurawiu,  

4)   Poradnia lekarza POZ w   Bystrzanowicach,  

5)   Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w   Gimnazjum w   Piasku,  

6)   Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w   Zespole Szkół w   Złotym Potoku,  

7)   Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w   Zespole Szkolno - Przedszkolnym w   Janowie,  

8)   Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w   Szkole Podstawowej w   Lusławicach,  

9)   Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w   Szkole Podstawowej w   Lgoczance,  

10)   Poradnia chorób płuc w   Janowie,  

11)   Poradnia chirurgii ogólnej w   Janowie,  

12)   Poradnia chirurgii dziecięcej w   Janowie,  

13)   Poradnia neurologiczna w   Janowie,  

14)   Poradnia dermatologiczna w   Janowie,  

15)   Poradnia otolaryngologiczna w   Janowie,  

16)   Poradnia reumatologiczna w   Janowie,  

17)   Poradnia rehabilitacyjna w   Janowie,  

18)   Gabinet fizjoterapii w   Janowie,  

19)   Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w   Janowie,  

20)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w   Janowie  

21)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w   Żurawiu  

22)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w   Bystrzanowicach  

23)   Punkt szczepień w   Janowie  

24)   Punkt szczepień w   Żurawiu  

25)   Punkt szczepień w   Bystrzanowicach”  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów  


Ludwik   Heinsch

 


Załącznik do Uchwały Nr 151/XXIV/12
Rady Gminy Janów
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Statutu  


Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenie zmian do przyjętego statutu podyktowana jest zmianą ustawy o   działalności leczniczej, zmianą dokonaną przez Wojewodę Śląskiego w   rejestrze podmiotów leczniczych oraz względami praktycznymi. Po przeprowadzonej analizie zachorowań w   gminie Janów  okazuje się, że potrzebne i   możliwe do zrealizowania są  poradnie: chorób płuc i   poradnia dla dzieci, co powinno zostać ujawnione w   statucie.  

              Zmianie z   urzędu uległ numer Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Ślaskiego, dlatego też celowym wydaje się usunięcie ze statutu numeru tej księgi rejestrowej, tak aby w   przypadku ewentualnych dalszych zmian tego numeru, nie było konieczności dokonywania zmian statutu.  

              Ustawodawca wprowadził też zmianę do art. 100  ustawy o   działalności leczniczej, gdzie wprowadzony  został ust. 1a, w   brzmieniu   „Nazwa przedsiębiorstwa, o   której mowa w   ust. 1   pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego, zgodnie z   ust. 1   pkt 1”   Obecnie przepis art. 100 ust. 1   ustawy o   działalności leczniczej, otrzymał następujące brzmienie:  

„Art. 100. [Wniosek o   wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą]  

1.   Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o   którym mowa w   art. 106 ust. 1, wniosek o   wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", zawierający następujące dane:  

1)   imię i   nazwisko, nazwę albo firmę;  

2)   adres siedziby albo miejsca zamieszkania;  

3)   adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;  

4)   formę organizacyjno-prawną;  

5)   rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;  

6)   nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych;  

7)   (uchylony)  

8)   numer REGON;  

9)   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);  

10)   dane podmiotu tworzącego - w   przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.”  

              SP ZOZ funkcjonować będzie pod niezmienioną nazwą, natomiast działalność leczniczą po 1   stycznia 2013 roku SP ZOZ zobowiązany będzie wykonywać w   wyodrębnionej jednostce organizacyjnej  (Przedsiębiorstwie), którego nazwa musi być odmienna od nazwy danego SP ZOZu. Podmioty lecznicze zobowiązane są do dostosowania statutów do obowiązującej ustawy najpóźniej do dnia 1   stycznia 2013 roku. Wyodrębnienie przedsiębiorstwa w   ramach SP ZOZ-u przyjęty statut powierza Dyrektorowi, który nadaje jednostce regulamin organizacyjny. Z   praktycznego punktu widzenia Przedsiębiorstwo należy zdefiniować już w   statucie, gdyż w   sytuacji braku takiej regulacji kompetencja ta oddelegowana zostaje do kierownika (dyrektora) SP ZOZ-u, który może określić Przedsiębiorstwo i   jego strukturę w   Regulaminie Organizacyjnym. Jako że regulamin organizacyjny ma swoje oparcie w   statucie, to wskazać należy, że określenie i   nazwanie przedsiębiorstwa wykonującego działalność leczniczą w   statucie pozostawia tak ważną decyzję w   kompetencji Rady Gminy.                

              Ponadto kompetencje rady społecznej zostały określone w   statucie odmiennie niż reguluje to ustawa, dlatego dla sprawnego funkcjonowania SP ZOZ-u celowym jest literalne (dosłowne) określenie tych kompetencji zgodnie z   art. 48 ust. 2   ustawy, który stanowi:  

„2. Do zadań rady społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania kierownikowi nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   kierownikiem;  

e)   (uchylona)  

2)   przedstawianie kierownikowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

d)   podziału zysku,  

e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

f)   regulaminu organizacyjnego;  

3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4)   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie.”  

Przy okazji określania kompetencji Rady Społecznej należy zaznaczyć iż „opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej” nie może stanowić kompetencji Rady Społecznej przy SP ZOZ-ie, gdyż czasowo zaprzestać działalności leczniczej, może podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w   rodzaju stacjonarne i   całodobowe świadczenia zdrowotne, zgodnie z   art. 34 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej.  

              Zmiany należy wprowadzić bez zbędnej zwłoki, z   uwagi kontraktowanie z   NFZ, gdyż zawarcie umowy bez dokonania stosownych zmian po 1   stycznia 2013r. Wymagało będzie nie tylko zmian statutu ale również aneksowania umów zawartych przez jednostkę z   Narodowym Funduszem Zdrowia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »