| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 104, poz. 2317), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 305/09 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 184, poz. 3357);

2) zarządzeniem Nr 335/09 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 192, poz. 3472);

3) zarządzeniem Nr 68/10 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 77, poz. 1247);

4) zarządzeniem Nr 535/10 Wojewody Śląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 268, poz. 4450);

5) zarządzeniem Nr 610/10 Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 280, poz. 4726);

6) zarządzeniem Nr 10/11 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 37, poz. 658);

7) zarządzeniem Nr 389/11 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 1156);

8) zarządzeniem Nr 144/12 Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3625).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 305/09 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 184, poz. 3357), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2-4 – które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r.;

2) § 1 pkt 5 – który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2009 r.;

2) § 2 zarządzenia Nr 335/09 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 192, poz. 3472), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

3) § 2 zarządzenia Nr 68/10 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 77, poz. 1247), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

4) § 2 zarządzenia Nr 535/10 Wojewody Śląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 268, poz. 4450), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

2) § 1 pkt 4 i 5 – które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2010 r.;

5) § 2 zarządzenia Nr 610/10 Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 280, poz. 4726), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 30 listopada 2010 r.;

6) § 2 zarządzenia Nr 10/11 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 37, poz. 658), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.;

7) § 2 zarządzenia Nr 389/11 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 1156), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

8) § 2 zarządzenia Nr 144/12 Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3625), który stanowi:

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 14 marca 2012 r..

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Wojewody Śląskiego
z dnia 6 grudnia 2012 r.

             

ZARZĄDZENIE NR 149/09

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 4 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206[1]) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 469/06 Wojewody Śląskiego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 132, poz. 3787, z późn. zm.[2]) ).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 149/09

Wojewody Śląskiego

z dnia 4 czerwca 2009 r.

STATUT
ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

§ 1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Śląskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;

2) zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organu rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

5) organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów administracji rządowej w województwie;

6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym.

§ 2. Ilekroć w Statucie Urzędu jest mowa o:

1) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Śląskiego;

2) Wicewojewodach – należy przez to rozumieć I i II Wicewojewodę;

3) Dyrektorze Generalnym Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;

5) Statucie Urzędu – należy przez to rozumieć Statut Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

6) Regulaminie Urzędu – należy przez to rozumieć Regulamin Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;

7) wydziale - należy przez to rozumieć wydział lub biuro, o których mowa w § 5;

8) dyrektorze wydziału – należy przez to rozumieć dyrektora wydziału, dyrektora biura lub zastępców tych dyrektorów;

9) województwie – należy przez to rozumieć województwo śląskie.

§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice.

2. (uchylony)[3])

3. [4]) Stałe wykonywanie zadań poza siedzibą Urzędu możliwe jest także w innych wyznaczonych do tego miejscach.

§ 4. 1. Wojewoda realizuje zadania przy pomocy organów rządowej administracji zespolonej w województwie, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów wydziałów.

2. Wicewojewodowie wykonują kompetencje i zadania określone przez Wojewodę odrębnym zarządzeniem.

3. Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa I Wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.

4. Dyrektor Generalny Urzędu realizuje zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz realizuje politykę personalną.

5. Ponadto Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje określone zadania kierownika Urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią oraz wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika Urzędu.

§ 4a. [5]) Przy Wojewodzie działa Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

§ 5. 1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Wydział Finansów i Budżetu;

2a) [6]) Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych;

3) Wydział Infrastruktury;

4) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;

5) Wydział Kontroli i Audytu;

6) Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej;

7) Wydział Nadzoru Prawnego;

8) Wydział Nadzoru Właścicielskiego;

9) Wydział Polityki Społecznej;

10) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

11) [7]) Wydział Rozwoju Regionalnego;

12) (uchylony)[8])

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki;

15) Biuro Wojewody.

2. [9]) Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 1 w skład Urzędu wchodzą:

1) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

3. [10]) Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu funkcjonujące jako biura, z wyjątkiem Biura Wojewody, podporządkowane są Dyrektorowi Generalnemu Urzędu. Ponadto Dyrektorowi Generalnemu Urzędu mogą podlegać inne komórki organizacyjne - zgodnie z podziałem dokonanym przez Wojewodę w Regulaminie Urzędu.

4. [11]) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców posiada oddziały zamiejscowe w Bielsku-Białej i Częstochowie.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu oraz podział nadzoru nad poszczególnymi komórkami określa Regulamin Urzędu.

6. Szczegółowe struktury organizacyjne wydziałów określają ich regulaminy organizacyjne ustalane przez Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 6. 1. Wydziałami, o których mowa w § 5 w ust. 1 kierują:

1) [12]) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i jeden Zastępca Dyrektora;

2) [13]) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu i dwóch Zastępców Dyrektora, w tym jeden pełniący równocześnie funkcję Głównego Księgowego Budżetu Wojewody;

2a) [14]) Dyrektor Wydziału Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych i jeden Zastępca Dyrektora;

3) Dyrektor Wydziału Infrastruktury i dwóch Zastępców Dyrektora;

4) Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i jeden Zastępca Dyrektora;

5) Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu - audytor wewnętrzny i jeden Zastępca Dyrektora;

6) Dyrektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej i jeden Zastępca Dyrektora;

7) Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego – radca prawny i jeden Zastępca Dyrektora;

8) Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i jeden Zastępca Dyrektora;

9) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i jeden Zastępca Dyrektora;

10) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i jeden Zastępca Dyrektora;

11) [15]) Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i jeden Zastępca Dyrektora;

12) (uchylony)[16])

13) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego i jeden Zastępca Dyrektora;

14) [17]) Dyrektor Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki i dwóch  Zastępców Dyrektora, w tym jeden pełniący równocześnie funkcję Głównego Księgowego Budżetu Urzędu;

15) Dyrektor Biura Wojewody i jeden Zastępca Dyrektora.

2. [18]) Zespołem, o którym mowa w § 5 w ust. 2 w pkt 1 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Inspekcją, o której mowa w § 5 w ust. 2 w pkt 2 kieruje Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

§ 7. 1. Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) obrona narodowa, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 16 w pkt 2;

2) sprawy wewnętrzne, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 16 w pkt 3.

2. Ponadto w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizowane są zadania lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

§ 8. [19]) Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) budżet, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 19 w ust. 1 w pkt 3;

2) finanse publiczne, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 11 w ust. 1 w pkt 1 oraz w § 20 w ust. 1.

§ 8a. [20]) Do zakresu działania Wydziału Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) [21]) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie informacji europejskiej;

2) sprawy zagraniczne;

3) rozwój regionalny, w zakresie realizacji programów współpracy transgranicznej.

§ 9. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna, w zakresie podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

2) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, z wyłączeniem  zadań, o których mowa w § 14 w pkt 1;

3) gospodarka;

4) środowisko;

5) rolnictwo;

6) transport;

7) łączność.

§ 10. Do zakresu działania Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny, w sprawach z zakresu certyfikacji dla programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

§ 11. 1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli i Audytu należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) finanse publiczne, w zakresie audytu wewnętrznego;

2) sprawiedliwość, w zakresie tłumaczy przysięgłych.

2. Ponadto do zadań Wydziału Kontroli i Audytu należy realizacja zadań z zakresu:

1) audytów systemów zarządzania jakością;

2) kontroli wewnętrznych;

3) kontroli zewnętrznych dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;

4) kontroli zewnętrznych, innych niż wymienione w pkt 3 - na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) skarg i wniosków;

6) oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych.

7) (uchylony)[22])

§ 12. 1.[23]) Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) zdrowie;

2) zabezpieczenie społeczne, w zakresie spraw związanych z orzekaniem  o niepełnosprawności.

2. Ponadto do zakresu działania Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej należy realizacja zadań przypisanych wojewódzkim centrom zdrowia publicznego.

§ 13. 1. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - administracja publiczna, w zakresie procedur administracyjnych.

2. Ponadto do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy:

1) wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego Urzędu, komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 5 oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie;

2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego;

3) redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego;

4) opiniowanie projektów aktów prawa pod względem formalno-prawnym;

5) uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej działających w województwie;

6) prowadzenie spraw dotyczących skarg kierowanych do sądu administracyjnego związanych z nadzorem sprawowanym przez Wojewodę.

§ 14. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, w zakresie gospodarki nieruchomościami;

2) Skarb Państwa;

3) rozwój wsi.

§ 15. Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) oświata i wychowanie;

2) [24]) praca, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 16 w pkt 5;

3) [25]) zabezpieczenie społeczne, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 12 w ust. 1 w pkt 2;

4) [26]) rodzina.

§ 16. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

2) obrona narodowa, w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;

3) sprawy wewnętrzne, w zakresie cudzoziemców, paszportów, obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;

4) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

5) [27]) praca, w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

§ 17. [28]) Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Regionalnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 8a w pkt 3 i w § 10.

§ 18. [29]) Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz w tych jednostkach administracji zespolonej, w których realizację tych zadań przejął Wojewoda.

§ 19. 1. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna, w zakresie organizacji urzędów administracji publicznej, reform i organizacji struktur administracji publicznej oraz zespolonej administracji rządowej w województwie;

2) informatyzacja;

3) [30]) budżet, w zakresie dysponenta trzeciego stopnia – Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Ponadto do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy obsługa Dyrektora Generalnego Urzędu oraz realizowanie jego zadań w zakresie:

1) opiniowania projektów aktów prawa pod względem zgodności z zasadami techniki prawodawczej;

2) dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz polityki personalnej.

§ 20. [31]) 1. Do zakresu działania Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki należy realizacja zadań objętych działem administracji rządowej – finanse publiczne, w zakresie dysponenta trzeciego stopnia – Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Ponadto do zakresu działania Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki należy realizowanie zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków działania Urzędu, gospodarowania mieniem Urzędu, wykonywania kompetencji kierownika zamawiającego oraz reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Urzędu.

§ 21. [32]) Do zakresu działania Biura Wojewody należy:

1) prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody;

2) współpraca ze środkami masowego przekazu;

3) zapewnienie realizacji w Urzędzie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;

4) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez Wojewodę patronatu nad imprezami organizowanymi na terenie województwa śląskiego;

5) zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących działalności lobbingowej;

6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Wojewodą a Prezesem Rady Ministrów, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz innymi ministrami;

7) współpraca z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami;

8) koordynowanie działalności organów administracji rządowej na obszarze województwa w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów;

9) promocja dialogu społecznego oraz zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego;

10) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewodów, w tym prowadzenie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt oraz obsługi Kolegium Doradczego Wojewody.

§ 22. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy realizacja zadań Wojewody objętych działem  administracji rządowej - administracja publiczna, w zakresie geodezji i kartografii.

§ 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnego zarządzenia, wydziały mogą tymczasowo realizować zadania nie należące do ich właściwości określonej w Statucie Urzędu.

§ 24. Organami rządowej administracji zespolonej w województwie są:

1) Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

2) Śląski Komendant Wojewódzki Policji;

3) Śląski Kurator Oświaty;

4) Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;

5) Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;

6) Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

7) Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;

8) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

9) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

10) Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;

11) Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;

12) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

13) Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

§ 25. 1. Aparat pomocniczy organów rządowej administracji zespolonej w województwie stanowią:

1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;

2) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;

3) Kuratorium Oświaty w Katowicach;

4) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach;

5) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach;

6) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach;

7) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach;

8) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach;

9) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;

10) Wojewódzki Inspektorat  Transportu Drogowego w Katowicach;

11) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach;

12) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach;

13) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

2. [33]) Aparaty pomocnicze organów rządowej administracji zespolonej w województwie działają na podstawie statutów nadawanych im odrębnym zarządzeniem Wojewody oraz regulaminów organizacyjnych zatwierdzanych przez Wojewodę, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. [34]) Statuty i regulaminy aparatów pomocniczych organów, o których mowa w § 24 w pkt 1 i 2 są nadawane według odrębnych przepisów.

§ 26. (uchylony)[35])

§ 27. (uchylony)[36])

§ 28. (uchylony)[37])

§ 29. (uchylony)[38])

§ 30. (uchylony)[39])

§ 31. (uchylony)[40])

§ 32. (uchylony)[41])

§ 33. (uchylony)[42])

§ 34. (uchylony)[43])

§ 35. (uchylony)[44])

§ 36. (uchylony)[45])

§ 37. (uchylony)[46])

§ 38. (uchylony)[47])

§ 39. Obsługa organów rządowej administracji zespolonej w województwie, z wyłączeniem organów o których mowa w § 24 w pkt 1 i 2, w sprawach organizacyjnych, kadrowych oraz w zakresie obsługi prawnej należy do Urzędu – na zasadach ustalonych w porozumieniach oraz w zakresie szczegółowo określonym w Regulaminie Urzędu.

§ 40. Upoważnienia udzielane przez Wojewodę, w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wydawane są pracownikom Urzędu na piśmie w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym.

§ 41. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu określa, ustalony przez Wojewodę, Regulamin Urzędu.

§ 42. (uchylony)[48])

Załącznik do zarządzenia Nr 149/09 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. (uchylony)[49])


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092).

[2]) Zmiany do wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 31, poz. 657 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 220, Nr 193, poz. 3529 i Nr 223, poz. 4657).

[3]) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 144/12 Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego pod poz. 3625;  wszedł w życie z dniem 22 września 2012 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 389/11 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. pod poz. 1156; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[5]) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 22 września 2012 r.

[6]) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 335/09 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 192 pod poz. 3472; wszedł w życie 17 listopada 2009 r.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[8]) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[11]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie 22 września 2012 r. (poprzedzony zmianą brzmienia ustaloną § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 305/09  Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 184, poz. 3357; wszedł w życie 31 października 2009 r.).

[12]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r. (poprzedzony zmianą brzmienia ustaloną § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 68/10  Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 77, poz. 1247; wszedł w życie 15 maja 2010 r.).

[13]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie 15 maja 2010 r.

[14]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; wszedł w życie 17 listopada 2009 r.

[15]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[16]) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[17]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie 15 maja 2010 r.

[18]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[19]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 r.

[20]) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; wszedł w życie 17 listopada 2009 r.

[21]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie 15 maja 2010r.

[22]) Przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 14 marca 2012 r.

[23]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 535/10 Wojewody Śląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 268, poz. 4450; wszedł w życie 31 grudnia 2010 r.

[24]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

[25]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie 31 grudnia 2010r.

[26]) Dodany przez § 1 pkt 2 lit c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie 31 grudnia 2010 r

[27]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

[28]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r. (poprzedzony zmianą brzmienia ustaloną § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; wszedł w życie 17 listopada  2009 r.).

[29]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012r.

[30]) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009r.

[31]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 r.

[32]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; wszedł w życie 17 listopada 2009 r.

[33]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[34]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[35]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[36]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[37]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[38]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[39]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[40]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[41]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[42]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[43]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[44]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[45]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[46]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[47]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 23; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 r.

[48]) Przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; wszedł w życie 27 marca 2012 r.

[49]) Przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie 22 września 2012 r. (poprzedzony zmianami ustalonymi:

-  § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009 r.,

- § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12; wszedł w życie 15 maja 2010 r.,

- § 1 zarządzenia Nr 610/10  Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 280, poz. 4726; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 30 listopada 2010 r.,

- § 1 zarządzenia Nr 10/11 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 37, poz. 658; wszedł w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »