| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.086.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Radlin na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 ,art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,
art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.243, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1

na kwotę 51 242 832,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące

w wysokości 51 042 832,00 zł

z czego:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 407 932,00 zł

2) dochody majątkowe

w wysokości 200 000,00 zł

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę 63 551 380,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

w wysokości 49 909 140,00 zł

z czego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

na kwotę 394 932,00 zł

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

na kwotę 13 000,00 zł

2) wydatki majątkowe

w wysokości 13 642 240,00 zł


§ 3. Ustala się rezerwę ogólną

w kwocie 160 391,77 zł

§ 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 118 200,00 zł

§ 5. 1. Źródłem pokrycia deficytu

w kwocie - 12 308 548,00 zł

będą:

- kredyty

781 880,00 zł

- pożyczki

681 000,00 zł

- część wolnych środków

1 345 668,00 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

9 500 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

781 880,00 zł

- pożyczek

681 000,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

9 500 000,00 zł

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie
z załącznikiem Nr 4:

1) wielkość dotacji

3 235 571,00 zł

2) wielkość wydatków

3 235 571,00 zł

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

68 900,00 zł

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem Nr 5:

1) wielkość dotacji

474 332,00 zł

2) wielkość wydatków

474 332,00 zł

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej

w wysokości 1 884 000,00 zł

w tym dla:

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

1 450 000,00 zł

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

400 000,00 zł

2) niepublicznych przedszkoli

34 000,00 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji celowej:

- na porozumienia między jst.

15 000,00 zł

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

505 000,00 zł

- budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

846 600,00 zł

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II)

34 340,00

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora

810 000,00 zł

§ 11. Dotacje, o których mowa od § 9 do § 10 ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionymi w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 1.500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym,

3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek.

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.

3. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 na kwotę
1.500.000,00 zł.

§ 15. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0007.086.2012
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »