| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/401/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2,
ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. Mając na celu poprawę stanu środowiska w mieście, ustala się zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 2. Kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli dla:

- realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza tj.

a) podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,

b) zakupu i montażu niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym: kotłów c.o. (elektryczne, gazowe, olejowe, na paliwo stałe),

c) zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli dla:

- wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Do podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych", wykonanych i odebranych a nie rozliczonych wg dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/132/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miasta Knurów w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/401/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 listopada 2012 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, budynkiem lub lokalem mieszkalnym położonymi na terenie Gminy Knurów zwanej dalej Miastem, w których będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu między innymi ochronę powietrza atmosferycznego oraz wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia. Wnioski przyjmowane są do dnia 31 października każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w roku następnym.

Rozdział 2.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 4. Dotacja może być przyznana na:

1. Podłączenie budynku do sieci cieplnej - w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

2. Zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego - w wysokości 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

3. Zakup i montaż niskoemisyjnego retortowego kotła c.o. na paliwo stałe, z jednym paleniskiem - retortą lub kotła c.o. opalanego biomasą, o sprawności cieplnej ≥ 80 % - w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł:

- kocioł musi spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno- emisyjnym, wydanym przez akredytowane laboratorium

4. Zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku mieszkalnego -w wysokości 1.500,00 zł.

- dotacja ta nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-3.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Miasta Knurów (formularz Urząd Miasta Knurów).

2. Do wniosku należy dołączyć:

a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z ksiąg wieczystych

b) zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem budynku, lokalu na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania

c) zgodę zarządzającego budynkiem na zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku.

3. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć w przypadku:

a) ogrzewania elektrycznego - warunki dostawcy energii

b) ogrzewania gazowego - pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej

c) kotła olejowego, kotła na paliwo stałe, biomasę - aktualne świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie kotła.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub zawierającego braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpoznanie, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki zgodnie z otrzymanym wezwaniem, pod rygorem odmowy przyznania dotacji.

6. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

7. Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:

- przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania oraz termin jego wykonania

- kwotę udzielonej dotacji

- termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do dnia 20 listopada danego roku

- termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

9. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

11. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta
w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

Rozdział 4.
Rozliczenie i kontrola dotacji

§ 6. 1. Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości wykorzystania dotacji, w tym również w miejscu zainstalowania urządzenia będącego przedmiotem dotacji. Kontroli sposobu wykorzystania dotacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto.

3. Dla rozliczenia zadań wymienionych w § 4 pkt 1-4, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin. Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym wynikiem oględzin.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o:

- kserokopie imiennych dowodów księgowych (faktury, rachunki) potwierdzające koszty poniesione przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji a do wglądu ich oryginały oraz na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę nw. dokumentów:

a) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej:

- protokół odbioru instalacji i przyłącza przez dostawcę ciepła

b) w przypadku ogrzewania olejowego:

- aktualne na dzień zakupu świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania w zastosowanym typie kotła

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację pomieszczenia gdzie zainstalowano kocioł

- protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji sporządzony przez uprawnionego wykonawcę instalacji

c) w przypadku ogrzewania elektrycznego:

- protokół odbioru i kontroli technicznej instalacji, wykonany przez jednostkę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia

d) w przypadku ogrzewania gazowego:

- umowa o dostawę gazu

- protokół próby szczelności i odbioru wykonanej instalacji gazowej

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację pomieszczenia gdzie zainstalowano kocioł

e) w przypadku ekologicznego kotła opalanego biomasą:

- aktualne na dzień zakupu świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania
w zastosowanym typie kotła

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni

f) w przypadku ekologicznego kotła na paliwo stałe:

- aktualne na dzień zakupu świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania
w zastosowanym typie kotła

- opinia służb kominiarskich potwierdzająca prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych oraz właściwą wentylację kotłowni.

5. Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem ww. dokumentów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Informację o terminach składania wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta.

2. Wzory wniosków dostępne są w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu www.knurow.bip.info.pl.

3. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w § 4 pkt 1-3.

4. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela przez okres 5 lat.

5. Dotacja na zakup i montaż niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe nie przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych przyłączonych do sieci cieplnej oraz w przypadku odłączenia budynku od sieci cieplnej.

6. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na rzecz budżetu Miasta.

7. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 6 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

8. Urządzenia i instalacje objęte umowami dotacji będą własnością Wnioskodawcy.

9. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/401/12
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 listopada 2012 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oraz tryb ich udzielania, rozliczania i kontroli

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. O dotację może się ubiegać osoba fizyczna oraz wspólnota mieszkaniowa posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Knurów zwanej dalej Miastem, w której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych służących poprawie stanu środowiska naturalnego, poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę wód, polegających na wykonaniu podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Przez podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej rozumie się odcinek przewodu łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości Wnioskodawcy z siecią kanalizacyjną, licząc od ściany budynku do granicy nieruchomości.

§ 4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek ubiegającego się, na podstawie umowy zawartej z Miastem.

Rozdział 2.
Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 5. Dotacją objęte są wykonane podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, odebrane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.

§ 6. Dotacja z budżetu Miasta Knurów jest udzielana na zadania wykonane i odebrane w okresie dwunastu miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacja na budowę podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej może być przyznana w wysokości:

80,00 zł - do jednego pełnego metra bieżącego podłączenia,

200,00 zł - do jednej studni zabudowanej na podłączeniu,

ale łącznie nie więcej niż 3.000,00 zł

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 8. 1) Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Miasta Knurów (formularz Urząd Miasta Knurów).

2) Do wniosku załącza się:

a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z ksiąg wieczystych

b) zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacji sanitarnej

c) zgodę zarządzającego budynkiem na podłączenie, w przypadku gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku

d) mapę zasadniczą z naniesionym wybudowanym podłączeniem, wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego podłączenia, sporządzoną przez uprawnionego geodetę

f) protokół z odbioru przyłącza dokonanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.

3) Załączniki wymienione w pkt 2 ppkt a, b, c, d należy załączyć do wniosku w oryginałach, natomiast wymienione w pkt 2 ppkt e, f należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem: "zgodne z oryginałem", podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzone datą.

4) Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5) W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub zawierającego braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpatrzenie, Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić braki zgodnie z otrzymanym wezwaniem, pod rygorem odmowy przyznania dotacji.

6) Wnioski o udzielenie dotacji dla zrealizowanych zadań przyjmowane są na bieżąco.

7) Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

8) Wnioski rozpatrywane będą raz w miesiącu w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. Wnioski złożone po 20 listopada danego roku rozpatrywane będą w roku następnym.

9) Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:

a) przeznaczenie dotacji, tj. nazwę i opis zakresu rzeczowego zadania oraz termin jego wykonania

b) kwotę udzielonej dotacji

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego

d) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

10) Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

11) O negatywnym rozpatrzeniu wniosku, czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

12) Wnioski zakwalifikowane do dotacji w danym roku kalendarzowym, a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków, zachowują ważność i będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

Rozdział 4.
Rozliczenie i kontrola dotacji

§ 9. 1) Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości wykorzystania dotacji, w tym również w miejscu zabudowania urządzenia będącego przedmiotem dotacji. Kontroli sposobu wykorzystania dotacji dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

2) Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto.

3) Kontrola i rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o dostarczone przez Wnioskodawcę w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania tj.:

a) umowa na odbiór ścieków zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, którą należy przedstawić w oryginale do wglądu oraz dołączyć jej kserokopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem "zgodne z oryginałem", podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę i opatrzone datą

b) oświadczenie o likwidacji lub zaprzestaniu wykorzystywania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych. W razie konieczności Prezydent Miasta w celu rozliczenia dotacji może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4) Wypłata dotacji warunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem ww. dokumentów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1) Formularz Urzędu Miasta Knurów, o którym mowa w § 10 pkt 1 (wniosek o dotację) dostępny jest w Biurze Podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu www.knurow.bip.info.pl

2) Dane do zawarcia umowy przedstawia Wnioskodawca przez okazanie dowodu tożsamości i podanie numeru konta bankowego.

3) W przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie w okresie do 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od daty otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rzecz budżetu Miasta.

4) Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 3 niniejszego paragrafu wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

5) Urządzenia i instalacje objęte umowami dotacji będą własnością Wnioskodawcy.

6) Wnioskodawca składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »