| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/299/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.400a ust.1 pkt 2,5,9 i art.403 ust.2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn.zmianami) art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych do nowo-powstałej na terenie Gminy Orzesze sieci kanalizacyjnej określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom wymienionym w regulaminie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych do budynków położonych na obszarze objętym projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 i 2 – ulice Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia”.

§ 3. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/299/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 listopada 2012 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania podmiotom określonym w § 2 niniejszego regulaminu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowe lub komunalne z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na obszarze objętym projektem ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 i 2 - ulice Chopina, Waryńskiego, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia, Pasieki i Łąkowa.”

§ 2. 1. Dofinansowanie będzie udzielane osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub władającymi nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem.

2. Dotacja może być udzielona temu samemu wnioskodawcy tylko jeden raz bez względu na ilość nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

§ 3. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Dotacją objęte są tylko nakłady poniesione na zakup materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 1.000,00 zł.

§ 5. Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek składany przez osoby spełniające wymogi zawarte w § 1, 2 i 3 regulaminu do którego należy dołączyć:

a) oryginał faktury lub imiennego dowodu zakupu materiałów do wykonania przyłącza,

b) protokół odbioru technicznego przyłącza,

c) umowę zawartą na zrzut ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

d) inwentaryzację geodezyjną po-wykonawczą przyłącza,

e) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego na wykonanie przyłącza,

f) oświadczenie, że na terenie nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 6. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu gminy jest:

a) poniesienie nakładów oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od daty otrzymania pisma z Wydziału Rozwoju Miasta o możliwości przyłączenia budynku do daty na protokole odbioru technicznego przyłącza,

b) złożenie pisemnego wniosku wraz z załącznikami,

c) podpisanie umowy cywilnoprawnej z Gminą Orzesze, która określi:

- przedmiot umowy

- wysokość i tryb płatności dotacji

d) niezaleganie z podatkami na rzecz Gminy.

§ 7. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych w latach 2013–2016 a dofinansowanie obejmie wnioski składane od 1 stycznia 2013r. do 15 listopada 2016r. Należy je składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w danym roku kalendarzowym do dnia 15 listopada. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą w następnym roku budżetowym.

§ 8. Ilość środków określa uchwała budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

§ 9. 1. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Orzesza, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków.

2. Komisja przedkłada Burmistrzowi propozycję decyzji o przyznaniu dotacji.

3. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »