| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/373/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   1.   Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określić wykaz dokumentów jakie właściciele nieruchomości są zobowiązani dołączyć na wezwanie organu do deklaracji, o   której mowa w   § 1.1 celem potwierdzenia danych w   niej zawartych:  

1)   dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez właściwy organ, urząd, instytucję, w   szczególności:  

a)   uczelnię wyższą w   przypadku osób studiujących w   systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,  

b)   dom spokojnej starości,  

c)   jednostkę wojskową,  

d)   dom dziecka,  

e)   zakład poprawczy,  

f)   schronisko dla nieletnich,  

g)   zakład karny,  

h)   pracodawcę w   przypadku delegacji poza gminą, dłuższych niż jeden miesiąc,  

i)   placówkę opieki zdrowotnej,  

j)   dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie innej gminy, kraju lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.  

2)   kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości,  

3)   inne stosowne dokumenty.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Miejskim w   Tarnowskich Górach w   terminie:  

1)   do dnia 15 kwietnia 2013r. dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia, o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.),  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik.pdf

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »