| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/373/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w   Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§   1.   1.   Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określić wykaz dokumentów jakie właściciele nieruchomości są zobowiązani dołączyć na wezwanie organu do deklaracji, o   której mowa w   § 1.1 celem potwierdzenia danych w   niej zawartych:  

1)   dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez właściwy organ, urząd, instytucję, w   szczególności:  

a)   uczelnię wyższą w   przypadku osób studiujących w   systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,  

b)   dom spokojnej starości,  

c)   jednostkę wojskową,  

d)   dom dziecka,  

e)   zakład poprawczy,  

f)   schronisko dla nieletnich,  

g)   zakład karny,  

h)   pracodawcę w   przypadku delegacji poza gminą, dłuższych niż jeden miesiąc,  

i)   placówkę opieki zdrowotnej,  

j)   dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie innej gminy, kraju lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.  

2)   kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości,  

3)   inne stosowne dokumenty.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Miejskim w   Tarnowskich Górach w   terminie:  

1)   do dnia 15 kwietnia 2013r. dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia, o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.),  

3)   14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   KOWOLIK

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/373/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »