| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 155/XX/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje :  

§   1.   Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2013 - 2017, zwany dalej programem.  

§   2.   Definicje:  

1.   Program swoim zakresem obejmuje:  

1)   prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w   poszczególnych latach, z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne;  

2)   analizę potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata;  

3)   planowaną sprzedaż lokali w   kolejnych latach;  

4)   zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;  

5)   sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w   kolejnych latach;  

6)   źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach;  

7)   wysokość wydatków w   kolejnych latach, z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy;  

8)   opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.  

2.   Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1)   właścicielu - należy przez to rozumieć Gminę Popów;  

2)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Popów;  

3)   mieszkaniowym zasobie Gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność Gminy Popów;  

4)   Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Popów.  

§   3.   Prognoza wielkości i   stanu technicznego zasobu mieszkaniowego  

1.   Przyjmuje się następującą prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy w   poszczególnych latach , z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne:  

 

L.p.  

Adres budynku z   podziałem na lokale  

Element budynku  

Lata 2013-2017  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

1.  

Popów, ul. PCK 6  

2 lokale mieszkalne  

1 lokal socjalny  

Pokrycie dachu  

dostateczny  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Konstrukcja dachu  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Elewacja  

dostateczny  

dostateczny  

dobry  

dobry  

dobry  

Stolarka okienno- drzwiowa  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja elektryczna  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja wodnoshy;kanalizacyjna  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja  

centralnego  

ogrzewania  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

2.  

Więcki, ul.Szkolna 1  

2 lokale mieszkalne  

Pokrycie dachu  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Konstrukcja dachu  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Elewacja  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Stolarka okienno- drzwiowa  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja elektryczna  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja wodnoshy;kanalizacyjna  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja  

centralnego  

ogrzewania  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

3.  

Wąsosz Górny, ul. Witosa 11  

2 lokale mieszkalne  

Pokrycie dachu  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Konstrukcja dachu  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Elewacja  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Stolarka okienno- drzwiowa  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja elektryczna  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja wodnoshy;kanalizacyjna  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

Instalacja  

centralnego  

ogrzewania  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

4.  

Wąsosz Górny, ul. Rynek 2  

2 lokale mieszkalne  

Pokrycie dachu  

zły  

zły  

-  

-  

-  

Konstrukcja dachu  

zły  

zły  

-  

-  

-  

Elewacja  

zły  

zły  

-  

-  

-  

Stolarka okienno- drzwiowa  

zły  

zły  

-  

-  

-  

Instalacja elektryczna  

zły  

zły  

-  

-  

-  

Instalacja wodnoshy;kanalizacyjna  

zły  

zły  

-  

-  

-  

Instalacja  

centralnego  

ogrzewania  

brak  

brak  

-  

-  

-  

LEGENDA:  

Stan techniczny budynku:  

-     dobry   - nie wymaga wymiany lub remontu, nie zagraża bezpieczeństwu ludzi  

-     dostateczny   - wymaga częściowej wymiany lub remontu -konserwacji  

-     zły   - wymaga natychmiastowej wymiany lub remontu ponieważ elementy zagrażają bezpieczeństwu ludzi.  

2.   W skład mieszkaniowego zasobu Gminy na dzień 01.01.2013 r. wchodzą następujące lokale usytuowane w   budynkach stanowiących w   całości własność Gminy Popów:  

1)   lokal socjalny o   powierzchni 26 m2;  

2)   8 pozostałych lokali mieszkalnych o   powierzchni użytkowej 403 m2.  

3)   Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 01.01.2013 r. wynosi 429 m2.  

4)   Średnia powierzchnia użytkowa pozostałych lokali mieszkalnych wynosi 50,375 m2.  

3.   Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy w   poszczególnych latach z   podziałem na lokale mieszkalne i   socjalne przedstawia się następująco:  

 

Lata  

Ilość pozostałych lokali mieszkalnych  

Ilość lokali socjalnych  

2013  

8  

1  

2014  

8  

1  

2015  

6  

1  

2016  

6  

1  

2017  

6  

1  

-   Jeden budynek ze względu na zaawansowany wiek wykazuje bardzo wysoki stopień zużycia - został wybudowany przed 1945 r. i   jest przeznaczony do rozbiórki  

4.   Struktura wiekowa budynków przedstawia się następująco:  

1)   wybudowane przed 1945 rokiem - 1   budynek;  

2)   wybudowane po 1945 roku - 3   budynki.  

5.   Ocena stanu technicznego budynków w   zasobie Gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:  

 

Stan  

Liczba budynków  

techniczny  

Pokrycie  

Konstrukcja  

Elewacja  

Stolarka okienno -  

Instalacja  

Instalacja wod.-  

Instalacja  

 

dachu  

dachu  

 

drzwiowa  

elektryczna  

kan.  

C.O.  

zły  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

0  

dostateczny  

1  

0  

1  

0  

0  

0  

0  

dobry  

2  

3  

2  

3  

3  

3  

3  

6.   Stopień wyposażenia lokali w   instalacje techniczne i   urządzenia przedstawia się następująco:  

 

Lp.  

rodzaj instalacji i   urządzenia  

Liczba budynków  

1  

instalacja wodno - kanalizacyjna  

4  

2  

centralne ogrzewania  

3  

§   4.   Analiza potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata.  

1.   W pierwszej kolejności realizowane będą remonty elementów konstrukcyjnych budynku w   szczególności dachów, a   w następnej modernizacje instalacji technicznych oraz elewacji budynków i   wymiana okien.  

2.   Plan remontów i   modernizacji budynków i   lokali w   latach 2013 - 2017 obejmuje następujące zadania inwestycyjne:  

 

Zakres remontów  

Lokalizacja budynku  

Planowany rok wykonania  

Szacowany koszt ( w   zł )  

Pokrycia dachowe  

Popów, ul. PCK 6  

2014  

7000  

Konstrukcja dachu  

-  

-  

-  

Elewacja  

Popów, ul. PCK 6  

2015  

7000  

Stolarka okienno-drzwiowa  

-  

-  

-  

Instalacja elektryczna  

-  

-  

-  

Instalacja wodno-kanalizacyjna  

-  

-  

-  

Instalacja centralnego ogrzewania  

-  

-  

-  

-   Budynek w   Popowie przy ul. PCK wskutek wieloletniego eksploatowania, przy braku wystarczających środków na remonty bieżące i   kapitalne wymaga dużych nakładów finansowych na remonty.  

§   5.   Planowana sprzedaż lokali w   kolejnych latach 2013 - 2017.  

W latach 2013 - 2017 nie przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych.  

§   6.   Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu  

1.   Ustala się następujące rodzaje czynszów:  

1)   za lokale mieszkalne, z   wyłączeniem lokali socjalnych,  

2)   za lokale socjalne.  

2.   Stawka czynszu za budynki i   lokale znajdujące się w   zasobie Gminy, z   wyłączeniem lokali socjalnych, stanowi iloczyn stawki bazowej i   stawki jakościowej. Stawkę bazową czynszu ustala Wójt Gminy Popów wydając w   tej sprawie stosowne zarządzenie.  

3.   Do lokali socjalnych nie stosuje się kryteriów zmniejszających lub zwiększających stawkę.  

4.   Podwyższenie stawki czynszu z   wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie będzie dokonywane częściej niż jeden raz w   roku. Zakłada się coroczne podwyższanie czynszu w   taki sposób, aby najpóźniej w   2017 roku stawka czynszu osiągnęła 3   % wartości odtworzeniowej.  

5.   Stawkę jakościową ustala się na podstawie współczynników określających wartość użytkową lokalu uwzględniając wyposażenie budynku i   lokali w   urządzenia techniczne i   instalacje.  

6.   Wprowadza się następujące współczynniki obniżające stawkę bazową:  

1)   brak wyposażenia budynku lub lokalu w   instalację centralnego ogrzewania - o   15 %;  

2)   brak w   budynku lub lokalu kanalizacji - o   10 %.  

7.   Suma współczynników obniżających stawkę bazową nie może przekroczyć 25 %.  

8.   Wprowadza się następujące współczynniki zwiększające stawkę bazową:  

1)   wyposażenie budynku lub lokalu w   instalację centralnego ogrzewania - o   15 %;  

2)   podłączenie do kanalizacji - o   10 %;  

3)   mieszkanie na I   piętrze – o   10 %.  

9.   Suma współczynników zwiększających stawkę bazową nie może przekroczyć 35 %.  

§   7.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w   kolejnych latach.  

1.   Lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu zarządza Wójt.  

2.   Umowy najmu lokali zawiera Wójt.  

3.   Nie przewiduje się zmian sposobu i   zasad zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.  

§   8.   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach.  

W latach 2013 -2017 gospodarka mieszkaniowa finansowana będzie:  

1.   w roku 2013 - z   czynszu za lokale mieszkalne i   za lokale użytkowe;  

2.   w roku 2014 - z   czynszu za lokale mieszkalne i   za lokale użytkowe;  

3.   w roku 2015 - z   czynszu za lokale mieszkalne i   za lokale użytkowe;  

4.   w roku 2016 - z   czynszu za lokale mieszkalne i   za lokale użytkowe;  

5.   w roku 2017 - z   czynszu za lokale mieszkalne i   za lokale użytkowe;  

§   9.   Szacowana wysokość wydatków w   kolejnych latach w   zakresie remontów budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy wynosi:  

 

Koszty  

Koszty bieżące eksploatacji  

Koszty modernizacji lokali  

Koszty remontów  

Wydatki inwestycyjne  

2013  

5000  

brak  

-  

brak  

2014  

5300  

brak  

7000  

brak  

2015  

5700  

brak  

7000  

brak  

2016  

6000  

brak  

-  

brak  

2017  

6400  

brak  

-  

brak  

Ogółem  

28400  

brak  

-  

brak  

§   10.   Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  

1.   Nie przewiduje się zamiany lokali w   związku z   remontami budynków i   lokali.  

2.   Konieczne jest wzmożenie wysiłków w   celu racjonalizacji gospodarowania środkami z   budżetu Gminy przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.  

3.   Konieczne jest wykorzystanie wszelkich środków i   możliwości w   celu poprawy stanu technicznego lokali mieszkalnych poprzez sukcesywne dokonywanie remontów i   modernizacji.  

4.   Nie planuje się sprzedaży lokali.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   12.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Popów  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »