| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - oraz stawki opłaty ustalonej w §2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50% stawki określonej w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj. w wysokości 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upłynięciu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie, z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona do wyboru następujące metody:

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo

4) od gospodarstwa domowego.

Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne. Wadą tej metody jest jej niedogodność dla mieszkańców, która to związana jest ze zmiennością danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Mankamentem jej jest także fakt, iż ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników.

Z kolei metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest, w porównaniu do metody od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna ze względu na ryzyko zaniżania zużycia wody (także poprzez zniekształcenie wskazań liczników), celem zmniejszenia opłaty za odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej na obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość. Opłata od ilości zużytej wody wymaga zwodociągowania oraz opomiarowania wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze miasta i własnych ujęć wody zużywanej na różne potrzeby. Metoda ta wymaga ciągłej aktualizacji podstawy naliczania z uwzględnieniem ilości zużytej wody.

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałej powierzchni w gospodarstwie domowym, jak również za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Wybór tych metod może spowodować obciążenie bardzo ogromnymi kosztami najbiedniejszych mieszkańców miasta. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego mogłaby mieć zastosowanie tylko w miejscowościach, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym standardzie i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. W społecznościach o różnych modelach życia metoda ta wydaje się być zbyt kontrowersyjna gdyż mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania jak również rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne w małych mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa domowego odznacza się podobnymi wadami jak opłata od zamieszkałej powierzchni.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.

Gmina Miasta Wisły liczy około 11 290 mieszkańców, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych szacuje się na około 3000 Mg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych . Ustalona uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zawiera również koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą prowadziły gminy. Koszty tej obsługi obejmować będą obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp.

Podsumowując koszty wszystkich elementów, które powinna zawierać stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniesie ona 20 zł za odbiór zmieszanych odpadów. Jednocześnie ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, dlatego też aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła" ustala się stawkę w wysokości 10 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wisła, dnia 02 października 2012 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »