| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/246/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań

Na podstawie podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zdnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz. U. z2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2pkt. 15 i art. 40 ust. 1ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.)oraz w wykonaniuuchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy w Ożarowicach,

Rada Gminy Ożarowice
uchwala

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się ouzyskanie zezwolenia wzakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. W zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżnienia zbiorników bezodpływowych bez względu na trudności związane zdojazdem do zbiornika, zgodnie ztechnicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury zdnia 12 listopada 2002r. wsprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z2002r. Nr 193, poz.1617),

b) pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone wprzepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych,

c) pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

d) zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania iprzekazywania danych, oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres 2lat.

2. W zakresie wykonywania zabiegów sanitarnych iporządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych należy poddawać myciu, odkażaniu idezynfekcji na bieżąco lecz nie rzadziej niż jeden raz wmiesiącu,

b) miejsce postoju imycia pojazdów musi być dostosowane do wymogów ochrony środowiska i nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia,

c) Transport nieczystości ciekłych nie może być powodem zanieczyszczenia terenu.

§ 2. Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie którego będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym izabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP iprzepisów przeciwpożarowych.

§ 3. Podstawą do uzyskania zezwolenia jest złożenie wniosku zgodnego z zapisami ustawy zdnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach ( Dz. U. z2012r., poz. 391).

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »