| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi  zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 36.947.074,00 złote w tym:

1. Dochody bieżące    – 31.807.102,00 złote

w tym na Programy współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej – 345.349,00 złotych

2. Dochody majątkowe – 5.139.972,00 złote

w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.010.669,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Uchwala  się  wydatki  budżetu  gminy  na rok  2013 w łącznej  kwocie  37.585.298,00 złotych, jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.221.914,00 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.570.322,00 złote, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             15.889.758,77 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  9.680.563,23 złote, w tym między innymi:


- wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym39.040,00 złotych


- wydatki na obsługę długu


947.521,00 złotych


- rezerwę ogólną


150.000,00 złotych


- rezerwy celowe na wydatki bieżące


340.000,00 złotych

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.352.652,00 złote, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 857.370,00 złotych

- dotacje celowe - 422.370,00 złotych, w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości -               14.000,00 złotych

- dotacje podmiotowe - 435.000,00 złotych              

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -               495.282,00 złote

- dotacje celowe - 211.352,00 złote

- dotacje podmiotowe - 283.930,00 złotych

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.298.940,00 złotych

Kwoty o których mowa w pkt 2 ust a i b oraz w pkt 3, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Programów i Projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 191.050 złotych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       58.031,77 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych             128.063,23 złote

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         4.955,00 złotych

4. Wydatki budżetu ujęte w załączniku nr 2 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.363.384,00 złote, w tym na:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne                                                                       -  5.268.340,00 złotych

b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej   -  1.636.294,00 złotych

c) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym                                                                       -    311.000,00 złotych

- dla jednostek sektora finansów publicznych                             -     191.000,00 złotych

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych               -     120.000,00 złotych

d) rezerwy celowe                                                                                                                               -  147.750,00 złotych

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo załącznik nr 3.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 638.224,00 złote.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

a) kredyty w wysokości                             375.757,00 złotych

b) pożyczki w wysokości               262.467,00 złotych

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 2.956.101,56 złotych, pochodzących z:

a) pożyczek                                                                                                   -               262.467,00 złotych

b) kredytów                                                                                                   -               2.237.533,00 złotych

c) wolnych środków w kwocie                                                         -               456.101,56 złotych              

oraz              

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.317.877,56 złotych, które przeznacza się na spłatę:

a) pożyczek                                                                                     -               39.548,00 złotych

b) kredytów                                                                                     -               1.996.098,00 złotych

c) pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 282.231,56 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2 pkt. 1 i 2 tj. łącznie     2.500.000,00 złotych

4. Wykaz planowanych do spłaty w 2013 roku rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się :

1.

Rezerwę ogólną w kwocie

150.000,00 złotych

2.

Rezerwy celowe w kwocie

487.750,00 złotych

w tym na:

1.wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych

170.000,00 złotych

2.remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów

80.000,00 złotych

3.zadania pomocy społecznej

20.000,00 złotych

4.pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego

70.000,00 złotych

5.inwestycje i zakupy inwestycyjne

107.750,00 złotych

6.wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

40.000,00 złotych

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. plan wydatków wynikających z realizacji zadań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację    zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 221.685,00 złotych , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 69.131,10 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                         2.000.000,00 złotych

2. spłatę w 2013 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów               2.500.000,00 złotych

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 złotych

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

a) przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.

b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych których realizacja wykracza poza rok budżetowy,

d) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim.

e) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem

f) dokonywanie zmian w planach jednostek organizacyjnych , w tym również polegających na przesunięciach w planach wydatków pomiędzy jednostkami,

g) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku, jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

WYDATKI  BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
Zalacznik2.pdf

WYDATKI  BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

WYDATKI  MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU
Zalacznik3.pdf

WYDATKI  MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Wykaz przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek
Zalacznik5.pdf

Wykaz przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Zalacznik6.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
Zalacznik7.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Zalacznik8.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
Zalacznik9.pdf

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM
Zalacznik10.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM

PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W GMINNYM  PROGRAMIE  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Zalacznik11.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W GMINNYM  PROGRAMIE  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE
Zalacznik12.pdf

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
Zalacznik13.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2013
Zalacznik14.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »