| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2013

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2013 zwany dalej budżetem w łącznej kwocie 12.498.655,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 12.044.630,06 zł;

2) dochody majątkowe: 454.025,00 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 12.430.531,34 zł.

- jak w załączniku nr 2, które obejmują:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 11.723.784,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.142.360,85 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.878.781,10 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.263.579,75 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 642.813,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.371.219,53 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 497.187,19 zł; z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 497.187,19 zł;

- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł;

- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2013 – w kwocie łącznej 0,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 70.304,32 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 706.746,45 zł; w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o ktoórych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 401.074,36 zł w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00zł;

- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 0,00zł;

- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 289.172,09 zł;

- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000,00 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. określa załącznik nr 4.

§ 4.

1. Nadwyżka budżetu w kwocie 68.123,72 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 468.894,09 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 537.017,81 zł - jak w załączniku nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 12.431,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.874,00 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2013 jak w załączniku nr 6.

§ 7.

Określa się plany:

1. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 7.

2. Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku
nr 8.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

2) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 468.894,09 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000,00 zł.

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału;

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/139/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »