| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXII.73.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm..) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością do prowadzenia zamierzonej działalności;

2) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie upoważnionym i wskazanym przez Wójta Gminy Krzyżanowice pracownikom Urzędu Gminy Krzyżanowice drogą elektroniczną, danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada środków technicznych celem wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 zobowiązany jest poinformować o tym Wójta Gminy Krzyżanowice w formie pisemnej i przekazywać dane, o których mowa w pkt. 2 w formie pisemnej.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, poprzez przedłożenie w szczególności:

1) tytułu prawnego do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust.1 pkt.1 uchwały,

2) umowy kupna - sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do pojazdów asenizacyjnych;

3) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego korzystanie z usługi mycia pojazdów niezbędnych do wykonywania działalności w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie nieruchomości, o której mowa w pkt.1

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXI.62.2012 z dnia 25.10.2012r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących tą gospodarkę.

Jedną z tych uchwał jest określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

              Po przeanalizowaniu zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 Nr 193, poz. 1617) organ doszedł do wniosku, że określone w uchylanej uchwale wymagania w zakresie wykonania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, przekraczają delegację ustawową. Stąd zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »