| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr LII/1084/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 58 z dnia 6 kwietnia 2010 r. poz. 942) dokonać następujących zmian:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2. Określić, że do udzielania ulg w stosunku do jednego dłużnika uprawnieni są:

1) Prezydent Miasta Katowice, gdy należności przekraczają kwotę 100.000 zł, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice,

2) resortowi Wiceprezydenci Miasta w zakresie:

a) należności przysługujących nadzorowanym przez nich jednostkom organizacyjnym miasta, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,

b) należności przysługujących nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

3) Sekretarz Miasta w zakresie:

a) należności przysługujących nadzorowanym przez niego jednostkom organizacyjnym miasta, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,

b) należności przysługujących nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

c) należności przysługujących komórkom organizacyjnym nadzorowanym przez Prezydenta Miasta Katowice, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

4) dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, gdy należności nie przekraczają kwoty 30.000 zł.;

2) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uchwała ma zastosowanie do udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych przysługujących następującym jednostkom organizacyjnym miasta Katowice:

1) miejskim jednostkom budżetowym w części dotyczącej dochodów budżetu miasta, a w przypadku gdy jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzi dochody na wydzielonym rachunku również dotyczących tych dochodów,

2) miejskim zakładom budżetowym.;

3) § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.;

4) § 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż:

1) 36 miesięcy

a) gdy organem uprawnionym jest Dyrektor jednostki organizacyjnej,

b) gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta lub Sekretarz Miasta, a należność przysługująca nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice nie przekracza 30.000 zł,

2) 48 miesięcy

a) gdy organem uprawnionym jest Prezydent Miasta Katowice,

b) gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta lub Sekretarz Miasta, a wartość należności wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł.;

5) § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, a także – w przypadku odroczenia terminu płatności – jeżeli nie spłaci należności w odroczonym terminie lub spłaci należność tylko w części, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto wierzyciela.;

6) po § 7 dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:

§ 7a. 1. 1. Ulgi, o których mowa w § 5 ust. 3 i § 6, udzielone na wniosek dłużnika – podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. Nr 379 poz. 5 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Pomoc de minimis stanowią także ulgi, o których mowa w w/w przepisach niniejszej uchwały, udzielane na wniosek dłużnika jeżeli ich udzielenie nastąpiło w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi dłużnik zobowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »