| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.- Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3, 235, 236,237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm./ RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.696.163,61 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 38.035.948,85 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 391.790,85 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.660.214,76 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 1.060.214,76 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 41.289.514,61 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 36.455.809,37 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.770.033,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.463.050,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.306.983,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.795.613,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.296.212,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 292.450,57 zł - zgodnie z tabelą nr 8

e) wydatki na obsługę długu kwotę 301.500,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.833.705,24 zł, w szczególności na:

a) inwestycje 4.818.805,24 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.262.228,24 zł - zgodniez tabelą nr 8

- dotacje na zadania inwestycyjne 441.140,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.061.450,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3

2) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 545.676,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4

3) dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 350,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5 na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 10.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 296.460,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.540,00 zł – zgodni z tabelą nr 6.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 3.000.000,00 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. kredytów - 3.000.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.406.649,00 zł, w tym:

1) spłata zaciągniętych pożyczek 6.649,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 1.400.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.593.351,00 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 7.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 51.100,00 zł - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł

2) celową:

a) do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł .

§ 8.

1. Limit zobowiązań na rok 2013 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 6.000.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.406.649,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -1.593.351,00 zł.

2. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 6.706.649,00 zł .

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.593.351,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.406.649,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności

2)

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2013

b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/220/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »