| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.- Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3, 235, 236,237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm./ RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.696.163,61 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 38.035.948,85 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 391.790,85 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.660.214,76 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 1.060.214,76 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 41.289.514,61 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 36.455.809,37 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.770.033,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.463.050,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.306.983,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.795.613,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.296.212,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 292.450,57 zł - zgodnie z tabelą nr 8

e) wydatki na obsługę długu kwotę 301.500,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.833.705,24 zł, w szczególności na:

a) inwestycje 4.818.805,24 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.262.228,24 zł - zgodniez tabelą nr 8

- dotacje na zadania inwestycyjne 441.140,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 3.

Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.061.450,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3

2) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 545.676,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4

3) dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 350,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5 na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 10.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 296.460,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.540,00 zł – zgodni z tabelą nr 6.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 3.000.000,00 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. kredytów - 3.000.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.406.649,00 zł, w tym:

1) spłata zaciągniętych pożyczek 6.649,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 1.400.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.593.351,00 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 7.

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 51.100,00 zł - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł

2) celową:

a) do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł .

§ 8.

1. Limit zobowiązań na rok 2013 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 6.000.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.406.649,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -1.593.351,00 zł.

2. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 6.706.649,00 zł .

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.593.351,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.406.649,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności

2)

a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2013

b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/220/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »