| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina

Na podstawie art.   18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.   U. z   2001   r. Nr 142, poz.   1591 z   późń. zm.) oraz art. 6n ust.   1 i   2 ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.   U z   2012   r. poz. 391), po   przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina, zgodnie z   załącznikiem do   niniejszej uchwały.  

§ 2.  

1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do   Prezydenta Miasta Będzina w   terminie określonym w   art. 6m ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

2.   W przypadku zmiany danych zawartych w   deklaracji, stanowiących podstawę określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Będzina nową deklarację w   tereminie określonym w   art. 6m ust.   2 ustawy, tj.   14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§ 3.  

Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały składają w   terminie do     dnia 28 lutego 2013   r.  

§ 4.  

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających przyjętą przez właściciela nieruchomości liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości, zawartą w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (okazanie dokumentu na żądanie organu przyjmującego deklarację):  

1)   zaświadczenie o   średniej ilości zużytej wody w   ostatnich 12 miesiącach,  

2)   rachunek za zużytą wodę,  

3)   potwierdzenie pobytu za granicą,  

4)   potwierdzenie zamieszkania w   innej gminie,  

5)   umowa najmu lokalu w   innym niż miejsce zameldowania na terenie gminy,  

6)   inne dokumenty określone w   przepisach szczególnych.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/295/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wzór deklaracji  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/295/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Artykuł 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012   r. poz. 391) stanowi, iż rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o   terminach i   miejscu składania deklaracji. Według art. 6n ust.   2 rada gminy może w   uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W   zarządzonym terminie konsultacji żaden z   uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i   opinii.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »