| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina

Na podstawie art.   18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.   U. z   2001   r. Nr 142, poz.   1591 z   późń. zm.) oraz art. 6n ust.   1 i   2 ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.   U z   2012   r. poz. 391), po   przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina, zgodnie z   załącznikiem do   niniejszej uchwały.  

§ 2.  

1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do   Prezydenta Miasta Będzina w   terminie określonym w   art. 6m ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

2.   W przypadku zmiany danych zawartych w   deklaracji, stanowiących podstawę określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Będzina nową deklarację w   tereminie określonym w   art. 6m ust.   2 ustawy, tj.   14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§ 3.  

Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały składają w   terminie do     dnia 28 lutego 2013   r.  

§ 4.  

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających przyjętą przez właściciela nieruchomości liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości, zawartą w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (okazanie dokumentu na żądanie organu przyjmującego deklarację):  

1)   zaświadczenie o   średniej ilości zużytej wody w   ostatnich 12 miesiącach,  

2)   rachunek za zużytą wodę,  

3)   potwierdzenie pobytu za granicą,  

4)   potwierdzenie zamieszkania w   innej gminie,  

5)   umowa najmu lokalu w   innym niż miejsce zameldowania na terenie gminy,  

6)   inne dokumenty określone w   przepisach szczególnych.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/295/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wzór deklaracji  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/295/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

Artykuł 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012   r. poz. 391) stanowi, iż rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o   terminach i   miejscu składania deklaracji. Według art. 6n ust.   2 rada gminy może w   uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W   zarządzonym terminie konsultacji żaden z   uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i   opinii.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »