| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/309/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art.   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001   r. Nr   142, poz.   1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 2   oraz ust. 4   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012   r. poz. 391), po   przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za   gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w   wysokości:  

1)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 120   l     31,00 zł brutto;  

2)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 240   l     42,00 zł brutto;  

3)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 1100   l     108,00 zł brutto;  

§ 2.  

1.   W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o   których mowa w   § 1, określa się w   wysokości:  

1)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 120   l     24,00   zł brutto;  

2)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 240   l     31,00   zł brutto;  

3)   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 1100   l     81,00   zł brutto;  

§ 3.  

1.   Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, w   wysokości: 27 zł brutto za 1   m 3 .  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 5.  

Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc: Uchwała Nr XLVII/880/2009 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 grudnia 2009   r. w   sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/309/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zgodnie z   art. 6   ust.   2 oraz ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012   r. poz. 391), rada gminy, w   drodze uchwały jest zobowiązana do ustalenia górnej stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komnalnymi na rzecz gminy. Jednocześnie rada gminy jest zobowiązana do ustalenia górnej stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transpotu nieczystości ciekłych. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W   zarządzonym terminie konsultacji żaden z   uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i   opinii.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »