| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.11.2013 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Szczyrk

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: Pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080),  prowadzącą Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej zwane dalej Schroniskiem  

a Gminą Szczyrk reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bydlińskiego – Burmistrza Miasta Szczyrk  

(nr NIP 937-16-53-267)  

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Szczyrk, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Szczyrk, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przyul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Szczyrk,  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   Schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania,  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych przyjętych do  Schroniska,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

§   2.   Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Szczyrk, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania.  

§   3.   Dostarczone przez Gminę Szczyrk żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, Schronisko decyduje o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   4.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.  

§   5.   1.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2013 r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z   zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   6.   Na realizację zadania Gmina Szczyrk przekazywać będzie na rzecz Gminy Bielsko-Biała miesięcznie dotację w   wysokości 1   995,36 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 36/100). Dotacja zostanie udzielona i   rozliczona na podstawie art. 250-252 ustawy z   dnia 20 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   7.   1.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę dotacji, o   której mowa w   § 6   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

2.   Dotacja przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A.O/Bielsko-Biała,  

ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia  

doręczenia Gminie Szczyrk noty obciążeniowej.  

3.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Szczyrk.  

§   8.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonywania zadania objętego porozumieniem pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   9.   1.   Do dnia 20 stycznia 2014 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Szczyrk rozliczenie otrzymanej dotacji za 2013 rok.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Szczyrk w   terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.  

§   10.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   12.   1.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji niniejszego porozumienia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   13.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   14.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA SZCZYRKGMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

Burmistrz Miasta  


Wojciech   Bydliński

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »