| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.11.2013 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Szczyrk

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: Pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080),  prowadzącą Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
w Bielsku-Białej zwane dalej Schroniskiem  

a Gminą Szczyrk reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bydlińskiego – Burmistrza Miasta Szczyrk  

(nr NIP 937-16-53-267)  

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Szczyrk, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Szczyrk, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przyul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Szczyrk,  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   Schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania,  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych przyjętych do  Schroniska,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

§   2.   Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Szczyrk, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania.  

§   3.   Dostarczone przez Gminę Szczyrk żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, Schronisko decyduje o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   4.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.  

§   5.   1.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2013 r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z   zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   6.   Na realizację zadania Gmina Szczyrk przekazywać będzie na rzecz Gminy Bielsko-Biała miesięcznie dotację w   wysokości 1   995,36 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 36/100). Dotacja zostanie udzielona i   rozliczona na podstawie art. 250-252 ustawy z   dnia 20 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   7.   1.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę dotacji, o   której mowa w   § 6   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

2.   Dotacja przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A.O/Bielsko-Biała,  

ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia  

doręczenia Gminie Szczyrk noty obciążeniowej.  

3.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Szczyrk.  

§   8.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonywania zadania objętego porozumieniem pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   9.   1.   Do dnia 20 stycznia 2014 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Szczyrk rozliczenie otrzymanej dotacji za 2013 rok.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Szczyrk w   terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.  

§   10.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   12.   1.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji niniejszego porozumienia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   13.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   14.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA SZCZYRKGMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

Burmistrz Miasta  


Wojciech   Bydliński

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »