| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               90.476.261,99 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie                             73.794.698,20 zł,

b) majątkowe w kwocie               16.681.563,79 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie               91.284.324,79 zł z tego :

a) bieżące w kwocie                             71.877.896,69 zł,

b) majątkowe w kwocie               19.406.428,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 808.062,80 zł , sfinansowany emisją obligacji komunalnych i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.146.178,78 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych  pożyczek w kwocie 198.920 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł,

c) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

d) wolnych środków w kwocie 247.258,78 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.338.115,98 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  2.068.675,98 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  269.440 zł.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów - 2.000.000 zł,

6. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,

b) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 27.731.017,11 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 435.853 zł , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 151.465 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 284.388 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 .

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 .

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7a .

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacjązadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

5. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2013 przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »