| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               90.476.261,99 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie                             73.794.698,20 zł,

b) majątkowe w kwocie               16.681.563,79 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie               91.284.324,79 zł z tego :

a) bieżące w kwocie                             71.877.896,69 zł,

b) majątkowe w kwocie               19.406.428,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 808.062,80 zł , sfinansowany emisją obligacji komunalnych i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.146.178,78 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych  pożyczek w kwocie 198.920 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł,

c) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,

d) wolnych środków w kwocie 247.258,78 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.338.115,98 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  2.068.675,98 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  269.440 zł.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów - 2.000.000 zł,

6. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,

b) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 27.731.017,11 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 435.853 zł , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 151.465 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 284.388 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 .

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 .

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7a .

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacjązadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

5. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2013 przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/171/2012
Powiatu Mikołowskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »