| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 160/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz.391).

Rade Miejska w Blachowni
uchwala co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony,

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości w sposób wykazany w § 3:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 2.

1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodniez z podanym do publicznej wiadomości  przez gminę harmonogramem ustalonym w załączniku nr 1.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie zpodanym do publicznej wiadomości  przez gminę harmonogramem, ustalonym w załączniku nr 1.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z podanym do publicznej wiadomości   przez gminę harmonogramem, ustalonym w załączniku nr 1.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany właścicielom nieruchomości wformie ulotki, ponadto publikowany na stronie internetowej Miasta Blachownia oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz opony, odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Miasta Blachownia oraz w Informatorze Urzędu „ Wiadomości z Ratusza”

§ 3.

1. Odpady wymienione w § 1 ust.2, właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielonez pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioruz nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Sławomir Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »