| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 160/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz.391).

Rade Miejska w Blachowni
uchwala co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony,

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości w sposób wykazany w § 3:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 2.

1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodniez z podanym do publicznej wiadomości  przez gminę harmonogramem ustalonym w załączniku nr 1.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie zpodanym do publicznej wiadomości  przez gminę harmonogramem, ustalonym w załączniku nr 1.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z podanym do publicznej wiadomości   przez gminę harmonogramem, ustalonym w załączniku nr 1.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany właścicielom nieruchomości wformie ulotki, ponadto publikowany na stronie internetowej Miasta Blachownia oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz opony, odbierane są z nieruchomości dwa razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Miasta Blachownia oraz w Informatorze Urzędu „ Wiadomości z Ratusza”

§ 3.

1. Odpady wymienione w § 1 ust.2, właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielonez pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioruz nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Sławomir Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »