| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/75/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane odpady komunalne w ilości do 414 kg/rok od jednej zamieszkałej na terenie nieruchomości osoby.

§ 2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podlegać będą odbiorowi z:

1) miejsc zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (zbieranie u źródła):

a) odpady zmieszane,

b) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

d) odpady zielone (sezonowo, wg harmonogramu określonego przez Urząd Miejski w Bytomiu),

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe (po zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zamiaru skorzystania z odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4),

f) odpady budowlane i rozbiórkowe (po zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zamiaru skorzystania z odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5);

2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Określa się w następujący sposób częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady zmieszane:

a) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;

2) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych:

a) jeden raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b.

2. Odpady komunalne obejmujące:

1) odpady zmieszane;

2) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wg ustalonego przez przedsiębiorcę harmonogramu wywozu odpadów. Harmonogram zatwierdzany przez Urząd Miejski w Bytomiu przekazywany będzie właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram podlegać będzie publikacji przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bytom.pl.

3. Odpady zielone będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy sezonowo w okresie od marca do listopada, po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady powinny być zebrane w pojemnikach lub workach.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zawierającym dane właściciela nieruchomości identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady powinny być zebrane w pojemnikach lub workach.

6. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości powinien zapewnić swobodny dostęp do zebranych odpadów. Brak wywozu odpadów spowodowany brakiem możliwości dojazdu lub dostępu do zebranych odpadów nie będzie traktowany jako brak realizacji przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 4. 1. Świadczenie usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizowane będzie poprzez stały i mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W stałym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą:

1) przeterminowane leki;

2) przeterminowane chemikalia;

3) zużyte baterie i zużyte akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) zużyte opony;

8) odpady zielone;

9) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe;

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. W mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą:

1) przeterminowane leki;

2) przeterminowane chemikalia;

3) zużyte baterie i zużyte akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte opony.

4. Lokalizacja stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogram funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.bytom.pl.

5. Właściciele nieruchomości odpady, o których mowa ust. 2 i ust. 3 dostarczać będą do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/75/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków rada gminy powinna określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie miasta Bytomia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane odpady komunalne w ilości do 414 kg/rok od jednej zamieszkałej na terenie nieruchomości osoby. Ponadto określono częstotliwość odbierania odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów i typów zabudowy mieszkaniowej, zakres i formę prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. System przyjęty w niniejszej uchwale jest dostosowany do nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, przyjętego odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »