| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 oraz art. 40, ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6, ust. 2   oraz ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)   Rada Gminy Krupski Młyn  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w   wysokości:  

1.   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 120 l  

  20,00 zł brutto;  

2.   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 240 l  

  35,00 zł brutto;  

3.   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika o   objętości 1   100 l  

  100,00 zł brutto.  

§   2.   W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, górne stawki opłat za  usługi, o   których mowa w   §1., określa się w   wysokości:  

1.   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika w   objętości 120 l  

  15,00 zł brutto;  

2.   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika w   objętości 240 l  

  26,00 zł brutto;  

3.   za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z   pojemnika w   objętości 240 l  

  75,00 zł brutto.  

§   3.   Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, w   wysokości:  

1.   za wywóz 1   m 3 nieczystości ciekłych - 30,00 zł brutto;  

2.   za jednorazowe czyszczenie przydomowej oczyszczalni – 300,00 zł brutto.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości  
i porządku w   gminach, gminy z   mocy prawa zobowiązane zostały do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy.  

W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych rada gminy może w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o   odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2).  

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, Gmina Krupski Młyn zadecydowała, że obejmie systemem gospodarki odpadami tylko nieruchomości zamieszkałe.  

W związku z   powyższym zgodnie z   art. 6   w/w ustawy, gmina w   stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, musi określić górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. W   przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny, należy wprowadzić niższe stawki opłat.  

Stawki przedstawione w   niniejszej uchwale zostały poddane analizie rynkowej. Uwzględniono w   nich wzrost kosztów transportu, ceny paliwa, inflacji, opłaty za rzut ścieków w   oczyszczalni i   jednorazowe czyszczenie przydomowej oczyszczalni. Podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Krupski Młyn świadczące w/w usługi zobowiązane są do stosowania opłat nie wyższych niż ustalonych w   uchwale.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »