| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 415/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm

Or .0007.186.2012

2012/107096

UCHWAŁA NR 415/XXIX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą
Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

- art. 94 ust. 1 i art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej


Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutów jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika działających w systemie pomocy społecznej ze zm., wprowadzić następujące zmiany:

1. treść § 1 otrzymuje brzmienie:

"Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej "Zespołem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

7) niniejszego statutu.";

2. ust. 4 w § 2 otrzymuje brzmienie:

"Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela jest Wojewoda Śląski.";

3. ust. 2 w § 6 otrzymuje brzmienie:

"Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktach wykonawczych do niej, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej,eliminowanie zaburzeń zachowania,

10) współpracuje z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną.";

4. w § 8 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

"Zespół zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnych Domów Nr 1 i Nr 2
w Rybniku.";

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

"Zespół jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »