| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 415/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm

Or .0007.186.2012

2012/107096

UCHWAŁA NR 415/XXIX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą
Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

- art. 94 ust. 1 i art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej


Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutów jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika działających w systemie pomocy społecznej ze zm., wprowadzić następujące zmiany:

1. treść § 1 otrzymuje brzmienie:

"Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej "Zespołem", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
ze zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

7) niniejszego statutu.";

2. ust. 4 w § 2 otrzymuje brzmienie:

"Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela jest Wojewoda Śląski.";

3. ust. 2 w § 6 otrzymuje brzmienie:

"Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktach wykonawczych do niej, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej,eliminowanie zaburzeń zachowania,

10) współpracuje z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną.";

4. w § 8 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

"Zespół zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Rodzinnych Domów Nr 1 i Nr 2
w Rybniku.";

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

"Zespół jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »